เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

.....การตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ต้องเป็นวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ..... และมีการตรวจสอบคุณภาพ ของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลาย สถาบัน อย่างน้อย 3 คน