เริ่มใช้กับวารสาร ปีที่ 17 (2565)

อัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินการการเผยแพร่บทความต้นฉบับในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
บทความประเภท 1) บทความวิชาการ (Academic Article) 2) บทความวิจัย (Research Article) ชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 1 บทความ ดังนี้
1. บทความภาษาไทย
     1.1 เพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา / เพื่อขอสําเร็จการศึกษา 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นบทความภาษาไทย
      1.2 เพื่อใช้ในการสะสมผลงานทางวิชาการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน) 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็น
2. บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 986-0-91977-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (รายได้อื่น )

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน  และแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้แต่ง สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริง มายังอีเมลวารสาร ที่  journalofrbac@gmail.com 

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม