บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบบริหารนิรภัยการบิน ของพนักงานในฝ่ายช่าง (ดอนเมือง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Authors

  • Rungradit Kongyoungyune

Keywords:

Organizational Climate, Organizational Culture, Safety Management System and Technician staff in the Technician Department, Thai Airways International Public Company Limited

Abstract

The main purpose of this paper was to investigate the level of relationships and the influences among Organization Climate, Organization Culture and Safety Management System Of the employees in the Technician Department (Don Mueang), Thai Airways International Public Company Limited, the population is 1882 employees working in the Technician Department (Don Mueang), Thai Airways International Public Company Limited, the required sample group was 333 people.The research results were found that Couple relationship between Organization Climate, Organizational Culture and Safety Management System Of the employees in the Technician Department (Donmueang) of Thai Airways International Public Company Limited had a significantly positive relationship with all pairs and found that the Organizational Climate, Organizational Culture has a significantly positive influence on the Safety Management System. And a quadratic multiple correlation coefficient showed that 64.90 percent Of variance in flight safety management system variables of employees in the Thai Airways International Public Company Limited Technician Department can be described by Organizational atmosphere and organizational culture

Downloads

Download data is not yet available.

References

สิทธิปัฐพ์ มงคลอภิบาลกุล. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่นำไปสู่ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ องค์กรในประเทศไทย กรณีศึกษา: ผู้ปฏิบัติงานในเขตการบินของสนามบิน. ดุษฎีนิพนธ์สาขาการจัดการ, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ศุภินยา ม่วงศรีงาม. (2552). ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัย ของนักบินอากาศยานปีกหมุน สังกัดศูนย์การบินทหารบก. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย,ศรีนครินทรวิโรฒ.

รัช สุขกิจ. (2559). แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติภารกิจการบิน ของกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก. เอกสารวิจัย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.

วุฒิภัทร จันทร์สาร. (2550). มนุษย์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนิรภัยการบินของนักบินกองทัพอากาศ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Neal, A. Griffin, M.A., & MHart, P. (2000). Organizational climate Safety performance. Safety Science, 34(1–3), 99-109.

Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers and employees. Journal of Marketing, 56(April), 57-71.

Cooper, D. (2000). Towards a model of safety culture. Safety Science, 36(2), 111-136.

Cheri, O., Angelo, J., K., & Muhummad, R. S. (2012). Organizational Culture and Climate. In Handbook of Psychology Vol 12: Industrial-Organizational Psychology. (pp.643-676). Hoboken, NJ: Wiley.

Denison, D. R. (1990). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: Wiley.

Denison, D. R., & Mishra, A. (1995). Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness. Organizational Science, 6, 204-223.

Hopkins, A. (2006). What are we to make of safe behaviour programs?. Safety Science, 44(7), 583-597.

ICAO Annex 19.ICAO Doc. 9859 Safety Management Manual. Kingdom of Bahrain Air Navigation Technical Regulation (ANTR)

Ostroff, C., Kinicki, A. J., & Muhammad, R. S. (2012). Organizational culture and climate. In N. W. Schmitt & S. Highhouse (Eds.), Handbook of psychology, Vol. 12: Industrial and organizational psychology (2d ed.).(pp. 643–676). Hoboken, NJ: Wiley.

Reason, J. (2000). Safety paradoxes and safety culture. Journal Injury Control and Safety Promotion. 7(1), 3-14.

Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: jossey-Bass.

Stringer, R. (2002). Leadership and Organization Climate. New Jersey: Person Education. Inc.

Yamane, T. (1973). Statistic: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Yilmaz, C., & Ergun, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business, 43(3), 290–306.

Masdorf, Z. (1999). Organizational Culture and Safety Performance. Retrieved April 15, 2019, from https://www.ehstoday.com/archive/article/21911397/organizational-culture-and-safety-performance

Published

2022-03-14

Issue

Section

บทความวิจัย