การลงทะเบียน

2016-01-13

ผู้สนใจที่จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์มายังวารสาร สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ

ThaiJo ส่งบทความมายังวารสารฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102369 ต่อ 122 และ 115

E-mail : polscilawjournal@gmail.com