บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง: กรณีศึกษา โครงการสร้างรายได้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านอ้อคำ เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ณัฐพล วิมลสันติรังษี
ศิวัช ศรีโภคางกุล

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง บทบาทของเทศบาลตำบลซำสูงในการพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง: กรณีศึกษา โครงการสร้างรายได้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านอ้อคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทของเทศบาลตำบลซำสูงในการพัฒนาและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลซำสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และ 3) เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะแก่เทศบาลตำบลซำสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เป็นหลักร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลซำสูง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลซำสูง เกษตรประจำตำบลกระนวน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ้อคำ คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งสิ้น 17 คน ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทในการดำเนินการโครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านอ้อคำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรบ้านอ้อคำ มีการประสานงานช่วยเหลือในการขอรับงบประมาณสนับสนุน ได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นเงิน 319,956 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 85 ครัวเรือน ช่วยให้สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ เฉลี่ยครัวเรือนละ 500 บาท/วัน สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีอาหารปลอดภัยจากสารพิษ บริโภคในครัวเรือน รวมถึงเพิ่มรายได้ในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

- กรมการพัฒนาชุมชน. (2541). แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ.2542-2544. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์.
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2546). นโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคและชนบท. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.
- โชคสุข กรกิตติชัย. (2560). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
- ฐานันดร ปูนิล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์ และจิตกรี บุญโชติ. (2556). บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (หน้า 63-73). บทความวิจัยนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
- เทศบาลตำบลซำสูง. (2560). สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560. ขอนแก่น: เทศบาลตำบลซำสูง.
- เทศบาลตำบลซำสูง. (2561). แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564). ขอนแก่น: เทศบาลตำบลซำสูง.
- นุสรา ไตรรงค์. (2551). บทบาทของประชาคมตำบลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (รายงานการศึกษาอิสระ). สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- รงค์ ประพันธ์พงศ์. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
- ศศิธร พลภักดี. (2557). การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (รายงานการศึกษาอิสระ). สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
- สำนักนายกรัฐมนตรี. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
- สุเมธ ตันติเวชกุล. (2557). การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิชัยพัฒนา.