วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมืองตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดย วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review Articles)

ทั้งนี้ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  ได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): May-August

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-29

แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

พรพิทักษ์ เห็มบาสัตย์, วรรณพล พิมพะสาลี

หน้า 63-80

ดูเล่มทุกฉบับ