วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการเมืองตลอดจนสาขาทางสังคมศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดย วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย (Research Articles) และบทความปริทัศน์ (Review Articles)

ทั้งนี้ วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง  ได้เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิคส์ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2

2022-04-11

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

พลเอก ดร.สนธิ  นวกุล

พันเอก ดร.เจน  สุขศรีทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  แตงอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน  สาตรักษ์

ดร.พิมพ์กมล  กองโภค

รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์  มณีธร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร  เหลืองอลงกต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณากร  ทาวะรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  นาควัชระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต  ไกรวาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรธิกา  พังงา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ  บุญลาภ

ดร.สุภานี  นวกุล

ดร.เอกลักษณ์  ณัถฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด  หนูอิ่ม

ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี  ธรรมพิทักษ์

ดร.กาณติมา  พงษ์นัยรัตน์

ดร.เสริมสิทธิ์  สร้อยสอดศรี

ดร.สนิทเดช  จินตนา

ดร.ธานี  ขามชัย

ดร.ประวิทย์  ทองไชย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

ธีระ กุลสวัสดิ์, บุษราคัม ชัชวาลชาญชนกิจ , ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

42-56

ดูทุกฉบับ