การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จรรยาบรรณความเป็นครู ที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถด้านการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Authors

  • วราพร เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Professional learning community, Teacher’s Code of ethics, Teaching efficacy, Pre-service teachers

Abstract

The objectives of this research were to 1) study causal relationship between Teachers’ Perception of Professional Learning Community, the Teacher’s Code of Ethics and Teaching Efficacy of Pre-Service Teachers 2) examine invariance of causal relationship model between Teachers’ Perception of Professional Learning Community, the Teacher’s Code of Ethics and Teaching Efficacy of Pre-Service Teachers. This was a survey research. Data were collected from 1,337 pre-service teachers who work practice in primary education schools in Thailand by multistate random sampling method. The instruments of this research consist of The Professional Learning Community scale, the Teaching Efficacy scale and the Teacher Ethics scale. The data were analyzed by Frequency distribution, Percentage, Mean, Standard Deviation, Correlation Analysis, and Structural Equation Model Analysis with Mplus 8.3.

          The results revealed that 1) Teachers’ Perception of Professional Learning Community and Teacher’s Code of Ethics had positive direct effect to Teaching Efficacy with .405 and .569 effect size at significant level .01. 2) The causal relationship model between Teachers’ Perception of Professional Learning Community, the Teacher’s Code of Ethics and Teaching Efficacy of Pre-Service Teachers were variance among male and female

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญญาภัทร แจ่มแจ้ง (2558). การรับรู้ความสามารถของตนเองการใฝ่รู้ใฝ่ดีและพฤตกรรมจริยธรรมใน
การทํางานของพนักงานบริษทเอกชน. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)). กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
กันตพัฒน์ มณฑา. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา.
8(2), 289-296.
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ
4 ตุลาคม 2556.
จารุวรรณ สนองญาติ และคณะ. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของ
อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข The Journal of
Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 25(2), 72-86.
ดวงพร อุทัยสุรี. (2548). ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดสงขลา.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ทวี นำสกุลวงศ์. (2561). ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของอาจารย์. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม; ว.มรม, 2(3), 99-114.
นพดล พูลพุทธพงษ์. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม. วารสาร
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2(1), 24 – 35.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2554). การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดระหว่างกลุ่มผู้ถูกวัดด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 1(1), 69-80.
ประวิต เอราวรรณ์. (2562). การสร้างชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน: บทเรียนจากโครงการโรงเรียน สุขภาวะ. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 9(2), 86-106.
เปรมฤดี บุญยืน. (2558). การทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอตาพะยา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต), ชลบุรี: มหาวิทยาลัย
บูรพา.
แพรวพรรรณ โสมาศรึ. (2556). การศึกษาการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพมหานคร). สืบค้นจาก http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Hi_Ed/Praewphun_S.pdf
วราภรณ์ ลวงสวาส สฏายุ ธีระวณิชตระกูล และ ชัยพจน์ รักงาม. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1.
วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 6(1), 236 – 254.
วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และ ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน
ตำรวจตระเวรชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33. พิฆเนศวร์สาร ปีที่
13(1), 97-115.
วรลักษณ์ ชูกำเนิด และคณะ. (2557). รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 12(2), 123-134.
เรวณี ชัยเชารัตน์. (2560). สมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครูที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 45(4),
142-163.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี –
สฤษดิ์วงศ์.
สหไทย ไชยพันธุ์. (2555). แนวคิดทฤษฎีการพูดสื่อสารในสังคม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์, 4(3), 154-163
อนันต์ แย้มเยื้อน. (2559). การประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี
และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด. SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL, 3(2),
40-56.
อดุลเดช ถาวรชาติ และคณะ. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลผลต่อการจดการความรู้ของบุคลากรในมหาวทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยราชภัฏนครสวรรค์, 7(20),
123-136.

Aylin Sevimel 1, Gonca Subasi, 2018). The Factors Affecting Teacher Efficacy Perceptions
of Turkish Pre-Service English Language Teachers. The Journal of Language
Teaching and Learning, (1), 1-17
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.
Bakar, A.R., S. Mohamed and N.S. Zakaria. (2012). THEY ARE TRAINED TO TEACH, BUT
HOW CONFIDENT ARE THEY? A STUDY OF STUDENT TEACHERS’ SENSE OF
EFFICACY. Journal of Social Sciences, 8 (4), 497-504.
Battersby, S. (2015). The Culture of Professional Learning Communities and
Connections to Improve Teacher Efficacy and Support Student Learning. ARTS
EDUCATION POLICY REVIEW, 116, 22–29
DuFour, R. (2004). What is a “professional learning community”? Educational
Leadership. 61 (8), 6–11.
D. P. Ngidi and S. A. Ngidi. (2019). DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING PRE-
SERVICE TEACHERS’ SENSE OF SELF-EFFICACY. South African Journal of Higher
Education, 33(5), 98-111
Erawan, P. (2010). A Comparison of Teaching Efficacy, Commitment to Teaching
Profession and Satisfaction with Program Effectiveness of Teacher Students
Under the 5 Year-Program Curriculum and Those Under the 4+1 Year-Program
Curriculum. European Journal of Social Sciences, 14(2)
Gavora, P. (2010). Slovak Pre-Service Teacher Self-Efficacy: Theoretical and Research
Considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30
Hord, S. M. (1997). Professional learning communities: What are they and why are they
important? Southwest Educational Development Laboratory, 6(2), 1–8.
Hord, S, M., (2009). Professional learning communities: EDUCATORS WORK TOGETHER
TOWARD A SHARED PURPOSE IMPROVED STUDENT LEARNING. NATIONAL
STAFF DEVELOPMENT COUNCIL, 30(1), 40-43.
Kalkan, F. (2015). Relationship between Professional Learning Community, Bureaucratic
Structure and Organizational Trust in Primary Education Schools. EDUCATIONAL
SCIENCES: THEORY & PRACTICE. October, 16(5), 1619–1637.
Kitsantas, A. (2012). TEACHER EFFICACY SCALE FOR CLASSROOM DIVERSITY (TESCD): A
VALIDATION STUDY. Profesorado, 16(1).
Karma S. (2018). IMPORTANCE OF PROFESSIONAL ETHICS FOR TEACHERS. International
Education & Research Journal [IERJ], 4(3), 16-18.
Kline, Rex B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling.
Fourth Edition. New York: The Guilford Press.
Martinez, R.S. (2003). Impact of a Graduate Class on Attitudes toward Inclusion, Perceived
Teaching Efficacy and Knowledge about Adapting Instruction for Children with
Disabilities in Inclusive Settings. Teacher Development, 7(3), 473-493.
Maria. P, (2003). Influential Factors on Teaching Efficacy: Prospective Teachers’
Beliefs. Paper presented at the British Educational Research Association Annual
Conference, Heriot-Watt University, Edinburgh, 11-13 September 2003.
Owen. S, (2016). Professional learning communities: building skills, reinvigorating the
passion, and nurturing teacher wellbeing and “flourishing” within significantly
innovative schooling contexts. Educational Review, 68(4), 403–419 http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2015.1119101
Sjoer, E and Meirink, J. (2016). Understanding the complexity of teacher interaction in a
teacher professional learning community. European Journal of Teacher
Education, 39(1), 110–125.
Tschannen-Moran, M., Hoy, A. and Hoy, W. K. (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning and
Measure. Review of Educational Research, 68: 202-248.
Tschannen-Moran, M. and A.W. Hoy. (2001). Teacher efficacy: Capturing and elusive
construct. Teach. Teacher Educ., 17: 783-805.
Yu, C.-Y., & Muthén, B. (2002). Evaluating Cutoff Criteria of Model Fit Indices for Latent
Variable Models with Binary and Continuous Outcomes. Doctoral Dissertation.
Yeşim Çapa. (2005). FACTORS INFLUENCING FIRST-YEAR TEACHERS’ SENSE OF EFFICACY.
Dissertation. The Ohio State University.

Downloads

Published

2020-12-09