มโนทัศน์ที่ (อาจจะ) คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนระดับหลักสูตร

Authors

  • กัญคดา อนุวงศ์
  • อาจรี ศุภสุธีกุล
  • วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล

Keywords:

ASEAN University Network (AUN), Quality Assurance, Council of the University Presidents of Thailand

Abstract

Though a number of higher education institutes in Thailand have implemented the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) at a program level since 2014, and this number has been increasing; there have been misconceptions about AUN-QA among the users. The four most common misconceptions include

1) an understanding that there are two AUN-QA systems in Thailand which are the Thai AUN-QA and the ASEAN AUN-QA, 2) all programs that use AUN-QA system for internal quality assurance must be assessed only by AUN-certified assessors; 3) the main purpose of AUN-QA system implementation among Thai universities is to have their programs certified by AUN; and 4) AUN-QA system is more applicable to international or bilingual programs than to programs that use Thai language as a medium of instructions. This article presents fact and information related to AUN-QA system and the above misconceptions which will enhance the AUN-QA users’ understanding towards AUN-QA.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASEAN University Network. (2558). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0. สืบค้น 21 เมษายน 2562, จาก http://www.aunsec.org/pdf/Guide%20to%20AUN-QA%20Assessment%20at%20Programme%20Level%20Version%203_2015.pdf.
AUN-QA Secretariat. (2560). Minutes of the AUN-QA Council and Technical Team Meeting 2016, 30 March 2017. The Everly Hotel, Putrajaya, Malaysia.
AUN-QA Secretariat. (2562). 2019 AUN-QA Fact Sheet. สืบค้น 21 เมษายน 2562, จาก http://www.aunsec.org/photo2019/ 260219-AUN-QA-Fact-sheet_AW_Create%20Outline_Completed.pdf.
Ferring. J. E. (2004). Rules-based vs. Principles-based Accounting Standards: Analyzing the Impact of Amending APB No. 18 to a Principles-based Standard” Presidential Scholars Theses (1990-2006). 68. Retrieved: April 28, 2019, From http://scholarworks.uni.edu/pst/68.
Niedermeier, F. (2017). Designing Effective Quality Management Systems in Hier Education Institutions. Module 1. In Randhahn, S. & Niedermeier, F. (Eds.) Training on Internal Quality Assurance Series. Duisburg/Essen: DuEPublico. Retrieved: April 28, 2019, From http://dx.doi.org/10.17185/duepublico/43222.
Sundvik, D. (2019). The Impact of Principles-based vs Rules-based Accounting standards on Reporting Quality and Earnings Management. Journal of Applied Accounting Research, 20(1): 78-93.

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 23 กุมภาพันธ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนที่ 11 ก. หน้า 3-5.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กัญญดา อนุวงศ์ และอาจรี ศุภสุธีกุล. (2561). แนวคิดและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในระดับหลักสูตร. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา. 12(1). 9-18.
กัญญดา อนุวงศ์, อาจรี ศุภสุธีกุล, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, และ กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์. (2562). ความคิดเห็นและการปฏิบัติของคณาจารย์ในการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 10(20). 1-16.
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 17 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนพิเศษ 199 ง. หน้า 19-21.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562. (2562, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก. หน้า 49-53.
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพุทธศักราช 2562. (2562, 1 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก. หน้า 54-78.
สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. (2558). รายงานการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดกรุงเทพฯ. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

Downloads

Published

2020-12-07

Issue

Section

บทความวิชาการ