รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Authors

  • กิตติธร กิจจนศิริ
  • อัคพงศ์ สุขมาตย์

Keywords:

inquiry, E-Learning courseware, learning achievement, computing science

Abstract

The objective of this research was to study on the inquiry instruction with E-Learning courseware to develop learning achievement on problem solving and algorithm. The samples of this research were grade 10 students of 2 classrooms who had studied in semester 2/2562 at Triam U-dom Patanakarn School. Then, the samples had been selected by cluster random sampling method from 2 classrooms of 66 students. The research instruments included the quality assessment of the learning management plans, the quality assessment of the E-Learning courseware and the learning achievement test.The data was analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, E1/E2, and the statistics of t-test Dependent Samples.The results revealed that the quality of learning management plans was very good  ( x- = 4.58), the overall quality of E-Learning courseware was very good (x- = 4.68), the efficiency of E-Learning courseware (E1/E2) was equal to 86.56/82.34 and learning achievement of students after learning from inquiry instruction with E-Learning courseware was higher than  before learning at the statistical significance of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-07