การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับการโค้ช

Authors

  • กานตพงศ์ จันทร์ทอง
  • ศรีสมร พุ่มสะอาด

Keywords:

Analytical thinking ability, History, CIPPA model, Coaching

Abstract

This research is the Mixed Methods Research (a quantity research and qualitative research). The purpose of this research were to: 1) study students' analytical thinking ability of grade 9  after being instructed by the CIPPA model with coaching and compare with the school’s average academic score of 60%, 2) compare students' analytical thinking ability for grade 9 before and after being instructed by the CIPPA model with coaching 3) survey students' opinion after being instructed by the CIPPA model with coaching to develop students' analytical thinking. The example group was 38 students of 1 class studying in term 2 in 2019 that was cluster random sampling by drawing lots. Research instruments were 1. 4 lesson plans 2. An analytical thinking 

achievement test (30 questions) used as a pre-test and post-test including students' opinion interview after being instructed by CIPPA model with coaching. 3. Point for interview students’ opinion after being instructed by CIPPA model with coaching. Data collection was experimented by myself for 4 weeks. Data and statistics were analyzed by mean score, SD, t-test and data content analysis.

            The results revealed that 27 students (71.05%) had higher analytical thinking scores than the school’s average score of 60%. 97.36% of the students scored higher on the post-test than on the pretest. All students' analytical thinking ability scores were higher with a significant level of 0.01. According to the interview result, students thought their analytical thinking ability was higher after being treated with the CIPPA model and coached by teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-12-07