การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้เจตคติและทักษะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

Authors

  • สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
  • ลัดดาวัลย์ แดงเถิน
  • สมศักดิ์ โทจำปา

Keywords:

Elderly care, knowledge, attitude, skill

Abstract

   This study was quasi-experimental research, using a one-group, pretest-posttest design. Objective was to compare mean score of knowledge, attitude, and practice of elderly care among practical nurse students before and after using elderly care curriculum. The samples were 40 practical nurse students who studied at Phitsanulokborirak School in semester 2562. The research instruments consisted of personal data, knowledge about elderly questionnaire, attitude about elderly questionnaire, skill of elderly care questionnaire, and elderly care curriculum. Data were analyzed using descriptive statistics and paired t-test.     The results showed that after using elderly care curriculum the sample had the mean score of knowledge about elderly and mean score of skill of elderly care higher than before using the curriculum statistically significant at .01 and .05 level. The mean score of attitudes about elderly higher than before using the curriculum but statistically non-significant (p>.05). Therefore, the study suggested that elderly care curriculum should be applied for practical nurse students in order to increase knowledge, attitude, and skill of elderly care among practical nurse students.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลวีณ์ วุฒิกร. (2559). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชมลวรรค กองอรรถ. (2555). ประสิทธิผลรูปแบบการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อป้องกันและลดอาการปวดกล้ามเนื้อ (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นุชลดา ผลจันทร์. (2561). ระบบประกันดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย. รายงานทีดีอาร์ไอ, 138, 1-16.
เนติยา แจ่มทิม สินีพร ยืนยง และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2559). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 108-19.
ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2561). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด.
ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2562). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561. นครปฐม: บริษัทพริ้นเทอรี่จำกัด.
วิชัย เอกพลากร. (2559). รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์.
สุทธดา บัวจีน. (2559). ประสิทธิผลของโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. รายงานการวิจัย. เพชรบุรี: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า.
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of education objective: The classification of educational goals: Handbook II: Affective domain. New York: David Mckay.
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2008). Nursing research generating and assessing evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Downloads

Published

2020-06-04