Return to Article Details การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้เจตคติและทักษะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล Download Download PDF