การพัฒนากรอบแนวคิดของกระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและหลักการชี้แนะโดยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก

Authors

  • ปวรา ชูสังข์ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  • วรวรรณ เหมชะญาติ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

LESSON STUDY APPROACH / PEER COACHING PRINCIPLES / ABILITY IN ORGANIZING LEARNING EXPERIENCES / CAREGIVERS

Abstract

The purpose of this research was to 1) synthesize the conceptual framework for training process based on lesson study approach and peer coaching principles to promote ability in organizing learning experiences of in-service caregivers. 2) Check and try out the training process based on lesson study approach and peer coaching principles to promote ability in organizing learning experiences of in-service caregivers. The study consisted of two phases; Phases1 Synthesize the conceptual framework of the research title for development of training process based on lesson study approach and peer coaching principles to promote ability in organizing learning experiences of in-service caregivers. Phases2 Check and try out the training process based on lesson study approach and peer coaching principles to promote ability in organizing learning experiences of in-service caregivers.

The findings revealed that 1) The training process based on lesson study approach and peer coaching principles into 4 steps: 1.1) creating group members; the process of creating a relationship for group members 1.2) determining common child development goals; the process of setting goals for teaching development planning 1.3) teaching development process; a collaborative process of group members and experts adding knowledge 1.4) reflecting development results; a collaborative process of group members, with experts adding knowledge in the reflection. 2) The results showed that in-service caregivers participated in the process. In addition, their organizing learning experiences ability is higher than before.

References

ภาษาไทย
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครนครปฐม. (2560). รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560).
ราชบัณฑิตยสถาน. (2555). พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
วรรณี แกมเกตุ. (2555). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริกานต์ ทิมย้ายงาม. (2550). คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุดารัตน์ สอดเสน. (2556). ปัญหาในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์. ในรายงานโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14, 1517-1525.
สมยงค์ น้อยนอนเมือง. (2553). การพัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ภาษาอังกฤษ
Akihiko, T. (2006). Implementing lesson study in North American schools, Paper presented at the APEC International Symposium on Innovation and Good Practice for Teaching and Learning Mathematics through Lesson Study, Khon-Kaen, Thailand, 13-17 June.
Beach, D.M., & Reinhartz, J. (2000). Supervisory leadership: Focus on instruction, Allyn & Bacon, Boston.
Fernandez, C. , Cannon, J. , & Chokshi, S. (2002). A U.S.- Japan lesson study collaboration reveals critical lenses for examining practice. Journal of Teacher Education.
National Union of Teachers. (2013). A to Z of Peer Coaching. UK.
Norwich, B. & Ylonen, A. (2013). Design based research to develop the teaching of pupils with moderate learning difficulties (MLD): Evaluating lesson study in terms of pupil, teacher and school outcomes. Teaching and Teacher Education, 34, 162-173.
Parker, P., Hall, d. t. & Kram, k. e. (2008). Peer Coaching: A Relational Process for Accelerating Career Learning. Academy of Management Learning & Education, 7(4), 487–503.
Robbins, P. (1991). How to Plan and Implement a Peer Coaching Program. Association for Supervision and Curriculum Development.
Sims, L. and Walsh, D. (2009). Design based research to develop the teaching of pupils with moderate learning difficulties (MLD): Evaluating lesson study in terms of pupil, teacher and school outcomes. Teaching and Teacher Education, 25, 724-733
Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world’s teachers for Improving education in the classroom. New York: The Free Press.
University of Texas Health Science Center at Houston (2013). Texas Core Competencies for Early Childhood Practitioners and Administrators.
White, A. (2004). The lesson study approach to implementing change, Paper presented at SEAMEO-UNESCO Education Congress and EXPO Secretariat, Bangkok, Thailand. [Online]. Retrieved from https://www.seameo-unesco.org/fullpaper/MMM1/101/FP.doc

Downloads

Published

2020-12-07