รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • คมสัน อยู่เป็นสุข นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสาตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Keywords:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์, สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract

บทคัดย่อ                         

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร และ รองผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิทางสายบริหารการศึกษา และสายอาชีวะศึกษา จำนวน 10 ท่าน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2. การประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ได้แก่ ผู้บริหาร และ รองผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 780 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และประเด็นการการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา        ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนารูปแบบพบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนารายอาชีพ  ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาองค์การ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการสรรหาและการคัดเลือก ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ด้านการธำรงรักษา ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า โมเดลการวัดรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16