การประเมินหลักสูตรอนุปริญญาครูศิลปศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลาว ของวิทยาลัยศิลปศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Authors

  • เพชรสมร ทองมณี นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • เกศินี ครุณาสวัสดิ์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การประเมินหลักสูตร, วิทยาลัยศิลปศึกษา, รูปแบบซิปป์

Abstract

บทคัดย่อ

    การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรอนุปริญญาครูศิลปศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมลาว ของ สปป. ลาว ได้ดำเนินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) คือ ประเมินใน 4 ด้านได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 6 กลุ่ม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลักสูตรและการสอน คณะผู้บริหารวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านบริบท พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าวัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ส่วนคณะผู้บริหารเห็นว่าโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรไม่เหมาะสม ในขณะที่อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาต่างมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรเหมาะสม
  2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า หลักสูตรไม่เหมาะสมมาก ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่เห็นว่า หลักสูตรไม่เหมาะสม ในขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษากลับเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม
  3. ด้านกระบวนการ พบว่า คณะผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรไม่เหมาะสม ส่วนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดเห็นว่า หลักสูตรเหมาะสม

      4. ด้านผลผลิต พบว่า คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาเห็นว่า หลักสูตร เหมาะสม
          ถึงเหมาะสมมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16