การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตาต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

Authors

  • พรรณทิพา เวชรังษี นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  • วัยวุฑ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิชัย วงษ์ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • จิราพร เกศพิชยวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

รูปแบบการจัดการเรียนรู้, ความเมตตา, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตาต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลและเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตาต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล ด้วยวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 16 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 110 ชั่วโมง วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาคุณลักษณะความเมตตาต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความปรารถนาดี 2) ความมีมิตรไมตรี  3) ความเอื้ออาทร และ 4) ความเคารพนับถือ โดยในขั้นตอนของรูปแบบมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกระตุ้นการคิด 2) ขั้นสร้างจิตแห่งการเรียนรู้ 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเมตตาต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี  (  = 4.20 , S.D.= 0.60) นักศึกษาพยาบาล    มีค่าเฉลี่ยความเมตตาต่อผู้สูงอายุสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16