การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Authors

  • พัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
  • สิริวรรณ ศรีพหล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มนัส บุญประกอบ ขาราชการบํานาญและอาจารยพิเศษ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

รูปแบบการจัดการเรียนรู้, ความภาคภูมิใจในตนเอง, instructional model, self-esteem

Abstract

บทคัดย่อ

                การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง และเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกัน ดังนี้ ระยะที่ 1 ระยะสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัย 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 ระยะประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน  คือ  1) การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และ 2) การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ             4) การวัดและประเมินผลของรูปแบบ โดยในขั้นตอนของรูปแบบมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ            1) ขั้นจัดสภาพการเรียนรู้  2) ขั้นเรียนด้วยตัวเอง 3) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนกับเพื่อน  4) ขั้นเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงบวก  5) ขั้นประเมินผลเชิงบวก รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดี ( =4.38 , S.D.=0.69)  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความภาคภูมิใจในตนเองสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16