ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ

Authors

  • พ.ต.ท.พิชศาล พันธุ์วัฒนา อาจารย์คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

Keywords:

ความคิดเห็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ, ผู้สอน, วิธีการสอน, การวัดและประเมินผล, วิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่เรียนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ และ (2) ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอน และการวัดและประเมินผลในวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 2 วิธี แนวทางเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 58 ราย จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา แนวทางเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลกับนักเรียนนายร้อยตำรวจจำนวน 8 ราย ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม บันทึกสนาม และบันทึกความจำ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนนายร้อยตำรวจที่ศึกษาวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เลือกเรียนวิชาด้วยตนเอง เหตุที่เลือกเรียนวิชานี้เพราะเห็นว่าสำคัญต่อการทำงานในอนาคต มีความคาดหวังกับผลการเรียนในระดับปานกลางซึ่งผลการเรียนที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ และ (2) การเรียนการสอนวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจที่ควรต้องปรับปรุงคือ 1) ผู้สอนควรให้ความเอาใจใส่พร้อมกับให้คำปรึกษาที่ถูกต้องต่อนักเรียนนายร้อยตำรวจที่เข้ารับคำปรึกษา 2) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และ 3) ผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนนายร้อยตำรวจทราบทุกครั้งก่อนจะทำการทดสอบวัดความรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16