ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • ศุมรรษตรา แสนวา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นิมิต พัฒนะศรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ฐิติ คำหอมกุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • โชติมา วัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, Information Studies, Library and Information Sciences

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร  มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นิสิตจำนวน 22 คน  ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน  22 คน  และการอภิปรายกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจำนวน 12 คน และนิสิตจำนวน 5 คน รวม 17 คน  ผลการวิจัย พบว่า

  1. ความคิดเห็นของนิสิตต่อประโยชน์ของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า นิสิตส่วนใหญ่

เห็นว่าวิชาเลือกมีประโยชน์มากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 92)   และรองลงมาเห็นว่าวิชาบังคับมีประโยชน์มากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 87)   เมื่อจำแนกตามรายวิชา พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ เห็นว่า รายวิชา สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา และ สศ 651 ปริญญานิพนธ์ เป็นวิชาที่มีประโยชน์มากที่สุด (ร้อยละ 80)  เมื่อจำแนกตามกลุ่มเนื้อหาของรายวิชา พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ เห็นว่า รายวิชาในหมวดคอมพิวเตอร์ประโยชน์มากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 95)

  1. ความคิดเห็นของนิสิตต่อคุณลักษณะของนิสิตพบว่า คุณลักษณะรายด้าน นิสิตส่วน

ใหญ่เห็นว่าหลักสูตรช่วยพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม มากถึงมากที่สุด  คุณลักษณะรายข้อ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตรช่วยพัฒนาคุณลักษณะข้อซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น และข้อรับผิดชอบต่องานที่ได้รับจนสําเร็จตามเป้าหมายมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 95) 

  1. ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของนิสิตพบว่า คุณลักษณะรายด้าน เห็น

ว่านิสิตมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 99 คุณลักษณะรายข้อ  พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เห็นว่านิสิตมีการแสดงออกคุณลักษณะในทุกข้อมากถึงมากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 70)  ยกเว้น ข้อสามารถพูดและเขียนภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 65)

      4. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิสิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พบว่า 1)  ควรพิจารณาความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชา 2) ควรพิจารณาเกี่ยวกับรายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอน 3) หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ควรเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  4)  ควรปรับปรุงและระบุความแตกต่างของปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ไว้ในคำอธิบายรายวิชา  5) ควรเปิดสอนรายวิชา  สศ 531 วิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1  6)  หลักสูตรควรมีการกำหนดแนวทางการสอนและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้ชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16