การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

Authors

  • อัคพงศ์ สุขมาตย์

Keywords:

ระบบ TEPE Online, การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ความพึงพอใจ, การออกแบบ, Teachers and Educational Personnel Enhancement (TEPE) online system, Teacher and educator professional development, satisfaction, design

Abstract

บทคัดย่อ

                การพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่วางไว้ แนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลาการทางการศึกษาคือการวางระบบการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ตามความสะดวก การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ และออกแบบศูนย์ฯ 2) เพื่อออกแบบโปรแกรมของศูนย์ฯ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อศูนย์และโปรแกรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่บริการของศูนย์ฯ ทั้ง 9 ศูนย์ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ดำเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ (Implementation) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) ผลการวิจัย พบว่า 1)โดยรวมครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อแนวทางการออกแบบศูนย์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online อยู่ในระดับมาก ( = 4.07) 2) การออกแบบศูนย์ฯ ต้องมีการกำหนดขนาดพื้นที่การใช้งาน (Functional Dimensions) กำหนดความต้องการเครื่องเรือนและอุปกรณ์ (Furnishing Requirements) กำหนดความต้องการขนาดของพื้นที่ (Dimensional Requirements) ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการใช้สอย (Activity) 3) การออกแบบโปรแกรมของศูนย์ฯ ออกแบบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ทั่วไป 4) โดยรวมครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อศูนย์และโปรแกรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online อยู่ในระดับมาก ( = 4.10)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16