การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง

Authors

  • พงษ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Keywords:

การพิสูจน์ข้อตกลง, ข้อตกลงเบื้องต้น, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง

Abstract

บทคัดย่อ

             บทความเรื่องการพิสูจน์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด หลักการพิสูจน์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เริ่มต้นใหม่ที่ต้องการเรียนเหลักการออกแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ ถดถอยเชิงเส้นตรง ตั้งแต่วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระ คุณลักษณะและประเภทของตัวแปรที่จะนำมาใช้เพื่อ นำไปใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนการแปลผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นตรงแบบง่าย ซึ่งมีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว กับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ซึ่งมีตัว แปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ทั้ง 2 ประเภทต่างก็เป็นการหาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม อันจะนำไปสู่การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามที่เกิดจากตัวแปรอิสระ ซึ่งจะต้อง มีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น โดยในการวิเคราะห์การถดถอยมีขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. ศึกษา ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. การเลือกวิธีการคัดเสือกตัวแปรพยากรณ์เพื่อเข้าสู่ สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น 3. การดำเนินการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย 4. การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย 5. การหาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบและ สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในการเขียนสมการพยากรณ์ พร้อมกับหลักการ แปลผลการวิเคราะห์การถดถอยโดยการใช้โปรแกรม SPSS ในขั้นตอนต่างๆ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-16