The Impact of the Administration of development on the monopoly capitalist economy system to destroy the value system in Thailand

Main Article Content

สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

Abstract

 The research aims to study The Impact of the administration of development on the monopoly capitalist economy system To destroy the value system in Thailand. The research used a mixed methods research approach. The results of this research were as developed based capitalist economy with a monopolistic market structure influences on destroyed of the social values system in Thailand. Sort by Descending According to the causal influence.1)the human capital destroy. 2) the cultural capital destroy 3) to destroy the balance of physical capital. 4)the natural capital and the environment destroy. 5) the social capital destroy . And 6) the institutional capital destroy. the causal influence of 0.819, 0.799, 0.694, 0.517, 0.338 and 0.260, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เตชะตันมีนสกุลส. (2018). The Impact of the Administration of development on the monopoly capitalist economy system to destroy the value system in Thailand. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 10(2), 85-107. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/127201
Section
Research Articles
Author Biography

สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

*ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์(การบริหารภาครัฐและเอกชน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2555) ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำหลักสูตรนโยบายและการบริหารสาธารณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

References

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล .(2556).กันยายน. “ชำแหละที่ดินเมืองไทยวันนี้อยู่ในมือใคร ไม่ใช้ประโยชน์-เสียหายปีละ1.3แสนล้าน”. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3085 (17 กันยายน 2556).

กลุ่มคนผู้รับเหมา(นามสมมติ). ผู้รับเหมาที่ประสบการณ์ในการประมูลงานจากภาครัฐ. 2555. สัมภาษณ์เชิงลึก. 28 ตุลาคม.

คาร์ล มาร์ค. (1867). ว่าด้วยทุน(Das Kapital). แปลโดย เมธี เอี่ยมวรา. กรุงเทพฯ: ธีรทรรศน์.

คนเสื้อสีทอง(นามสมมติ). กลุ่มคนเสื้อสีภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. 2555. สนทนากลุ่ม. 5 , 12 ,9,26 สิงหาคม.

คนเสื้อสีส้ม(นามสมมติ). กลุ่มคนเสื้อสีภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้. 2555. สนทนากลุ่ม. 1 , 8 ,15,22 กรกฎาคม.

ชุมพล เสมาขันธ์.(2547) . การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จในการจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. พิษณุโลก: ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ .( 2545) .คำประกาศแห่งยุคสมัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญศักดิ์ แสงระวี.(2546). เศรษฐศาสตร์การเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

ประเสริฐ ยังปากน้ำ .(2551).แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย.เชียงใหม่: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มนตรี พิริยะกุล .(2553).ตัวแบบเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน .ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ราชบัณฑิตยสถาน .(2542) . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 2543. หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค . พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์วัฒนาพาณิช จำกัด.


วรากรณ์ สามโกเศส. (2549). “Yunus ผู้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q4/2006october26p1.htm .(2 ธันวาคม 2549)

วีรกร ตรีเศศ. (2546). “เศรษฐศาสตร์เข้าใจทุนทางสังคมอย่างไร”. มติชนรายสัปดาห์. 4 เมษายน: 20.

สุทธิชัย หยุ่น .(2554). “ชีพจรข่าว”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.youtube.com/watch?v=RDNDa4rIBC0(1). (22 ตุลาคม 2554)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง .(2555) . “ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล ปีงบประมาณ 2555” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา www.mof.go.th/home /Press_release/News2012/121.pdf (3 ตุลาคม 2555)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพ: ม.ป.พ.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .(2555). “สถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทย”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=94. (2 เมษายน 2557)

สำนักระเบียบวิทยา.(2555). “รายงานผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง จากโรงพยาบาล 33 แห่ง”. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2012/main/.../5255_SIDTA.pdf (2 มิถุนายน 2546)

สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล .(2554).ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม .เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

สุภา ศิริมานนท์. (2517). แคปิตะลิสม์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.

อภิชัย พันธเสน. (2539). แนวความคิด ทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยข่อนแก่น.

อภิชัย พันธเสน และปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ.(2546). ทุนทางสังคม:มรดกเก่าจะนำเราไปรอดจริงหรือ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Bank, Grameen. (2003). “Auditors’ Report and Audited financial statements”. [Online] Available http://www.grameen-fo.org\bank\auditreport\auditReport03. (31 December 2003).

Brown, J. D. (2001). Statistics Corner. Questions and answers about language testing statistics: How can we calculate item statistics for weighted item. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 5 (3), 12-15. Also retrieved December 6, 2006 , from the World Wide Web: http://www.jalt.org/test/bro_6.htm.

Diamond Larry .(2004). “What is Democracy” [Online] Available http://www.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.htm. (21 January, 2004 ).

Prize, Nobel. (2006). “Nobel Peace Prize 2006”. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/ (29 September 2006).

Putnam, D.R.. (1993). Making Democracy Work Civic: Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Tashakkori, A. and C. Teddlie (Eds.).(1998). “Mixed Methodology. Combining Qualitative and
Quantitative Approaches”. Applied Social Research Methods Series. Thousand Oaks: SAGE Publications. 46: 37.

Transparency International. (2011). the global civil society organization leading the fight against corruption. [Online] Available http://www.transparency.org/cpi2011/results (18 January 2011).

UCLA.(2006). SPSS FAQ :What does Cronbach's alpha mean [Online] Available http://www.ats.ucla.edu/STAT/SPSS/faq/alpha.html. (6 December 2006).

Yamane Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Tokyo: Harper International Edition.

World Bank.(2003). “The Policy Implication of Social Capital”. [Online] Available http://www.nesf.ie/documents/No28SocialCapital.pdf. 30 June 2005.