The Effect of Corporate Social Responsibility and Environmental Accounting Disclosure of Industrial Production has been certified ISO 14001 in Thailand

Main Article Content

มาลินี สายก้อน
ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

Abstract

The aim of this research is to investigate the effect among each of corporate social responsibility dimension with environmental accounting disclosure of industrial production has been certified ISO 14001 in Thailand. This study used questionnaire to collected data from account manager was used 138 to data analysis and used multiple regression analysis to test research hypotheses.


                Results of this research found that fairness implementation and community and society have positive relations with environmental accounting disclosure. Moreover, human rights fairness has negative relation with environmental accounting disclosure.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สายก้อนม., & ฐิติยาปราโมทย์ณ. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility and Environmental Accounting Disclosure of Industrial Production has been certified ISO 14001 in Thailand. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 12(2), 78-101. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/119811
Section
Research Articles
Author Biographies

มาลินี สายก้อน

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2559)

ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2558), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

References

เกียรติสุดา ศุภเวทย์เวหน. (2541). การหาคุณภาพเครื่องมือในวิจัยการศึกษา เชียงใหม่ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กรกริช วัฒนาเลขาวงศ์. (2553). ความคิดเห็นของนักบัญชีที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย. [Online] Available https:
https://app.tisi.go.th/syscer/14000_t.html. [2559, พฤษภาคม 4].

กฤชณัท แสนทวี. (2553). ความคาดหวังของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ. วิทยานิพนธ์ สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหาธุรกิจแห่งประเทศไทย. (2555). แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : เมจิกเพรส.

คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน. (2551). เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Guldellnos. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไอคอนพรินติ้ง.

ธิติมา ทองสม และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานยาสูบ ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบ และทัศนคติการบริโภคยาสูบ. วารสารวิทยาการจัดการ. มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย. 9 (1) : 1-23.

ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก้ว. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 30 (1) : 23-51.

ธีรพร ทองขะโชค. (2556). ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2554). ทฤษฎีการบัญชี. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส.

นภาพร ขันธนภา และศานิต ด่านศมสถิต. (2547). จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ Ethics and business environments. กรุงเทพฯ : ท๊อป.

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม. (2559). 30 คดีดัง ดคีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย. [Online] Available HTTP: https://www.enlawfoundation.org/newweb/?p=2362. [2559, กุมภาพันธ์ 4].

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2552). การบัญชีสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาชีพบัญชี. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 5 (12) : 21-24.

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์. (2559). CSR คืออะไร. [Online] Available HTTP: https://www.thaicsr.com. [2559, มีนาคม 5].

อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา. (2553). บทบาทนักบัญชี : การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม. บทความสัมภาษณ์พิเศษ. คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. วารสารกรมบัญชีกลาง. 51 (3) : 47-51.

Aaker, D. A., V. Kumar, and G. S. Day. (2001). Marketing Research. New York : John Wiley and Sons.

Archie B Carroll. (1998). The four faces of corporate citizenship. Business and society review. 100 (1) : 1-7

Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Black, K. (2006). Business statistics for contemporary decision making. 4 th ed. NY : JohnWiley & Johnson.

Catriona P., & Nicholas J. P. (2012). Whose rights? Professional discipline and the incorporation of a (human) rights framework: The case of ICAS. Critical Perspectives on Accounting. 23(1) : 17-35

Chan, M, C., Watson, J., & Woodliff, D., (2014). Corporate Governance Quality and CSR Disclosures. Springer. Journal of business Ethics. 125(1) : 59-73.

Chong-En B., Qiao L., Joe L., Frank M. S., & Junxi Z. (2004). Corporate governance and market valuation in China. Journal of Comparative Economics. 32(4) : 599–616

Corrine C. (2016). Good governance and strong political will: Are they enough for transformation?. Land Use Policy. 58(15) : 545-556

Dayuan Li, Mi Zheng, Cuicui Cao, Xiaohong Chen, Shenggang Ren, & Min Huang (2017). The impact of legitimacy pressure and corporate profitability on green innovation: Evidence from China top 100. Journal of Cleaner Production. 141 : 41-49

Diego F. (2016). Beyond “Good Governance”: The Multi-level Politics of Health Insurance for the Poor in Indonesia. World Development. 87 : 291-306

Friedman, A. L., & Miles, S. (2006). Stakeholders: Theory and practice. New York, NY: Oxford University Press.

Googins, Bradley K., Philip H. Mirvis, and Steven A. Rochlin. (2007). Beyond "good company": next generation corporate citizenship. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Juan G. C. N., Carmelo R., Eduardo G. M., & Anthony K.P. W. (2016). Linking social and economic responsibilities with financial performance: The role of innovation. European Management Journal. 34(5) : 530-539

Maria, J. Masanet – Llodra. (2006). Environmental Management Accounting : A Case study Research on Innovative strategy springer. Journal of business Ethics. 68(1) : 393-408.

Post, J. E., Lawrence, A. T., & Weber, J. (2002). Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics. Boston, MA: McGraw-Hil.

Simmons, J. (2004). Managing in the post-managerialist era: Towards socially responsible corporate governance. Management Decision, 42 (3/4), 601-611.

Stephen, B,. Hongwei , H,. & Kamel, M. (2015). Corporate Social Responsibility, Employee Organizational Identification, and Creative Effort : The Moderating Impact of Corporate Ability. Group & Organization Management. ISSN : 1059-6011. 40(3) : 323-352.

Steven L. B., Batia M. W., Marion F., & Sara L. W. S. (2013). Fairness lies in the heart of the beholder: How the social emotions of third parties influence reactions to injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 121(1) : 62-80