Influence of Psychological Factors on Business Start-ups of Hotel Entrepreneurs in Thailand

Main Article Content

ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
จารุวรรณ แดงบุบผา
ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

Abstract

This research is a quantitative research that is aimed to categorize the psychological factors relevant to business start-ups of hotel entrepreneurs in Thailand and to examine the relationship between these psychological factors and the size of hotel start-ups. The data was collected from 365 small and medium-sized hotel entrepreneurs throughout Thailand, who have registered their hotel business start-ups within 1 year, with the use of questionnaires. The data was analyzed using descriptive statistics to find percentages and means, and using inferential statistics including factor analysis and comparisons of averages of different groups of independent-samples using T-tests.


It was found that the hotel entrepreneur respondents are almost equally female and male, aged mostly between 41-50 years, most of which own small-sized hotels. They mostly graduated with bachelor degree and had some career experience before their hotel business start-ups.


The author categorized the attitudinal data into newly grouped 7 psychological factors: (1) Aspiration from Business Challenge; (2) Independence; (3) Optimism towards Uncertainty and Risk; (4) Aspiration to Have Better Standard of Life; (5) Acceptance of Failure; (6) Tolerance of Uncertainty; and (7) Belief in Self Innovativeness.


The results of the test of relationship between psychological factors and the size of hotel they started up using Independent Samples T-test reveal that the Optimism towards Uncertainty and Risk shows significant relationship with the size of the started-up hotels at the 0.01 level. Other factors do not show significant relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สรเสริมสมบัติภ., ฤกษ์วรารักษ์ว., แดงบุบผาจ., & พูลเจริญณ. (2018). Influence of Psychological Factors on Business Start-ups of Hotel Entrepreneurs in Thailand. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 12(2), 17-41. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/119791
Section
Research Articles
Author Biographies

ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559)

วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์

Ph.D. (Commerce: Entrepreneurship Studies) School of Business and Economics  Australian National University (2010), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

จารุวรรณ แดงบุบผา

Ph.D. (Tourism Management) School of Service Management  Bournemouth University (2009), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

Ph.D. (Economics) Economics  State University of New York at Binghamton (1996), ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2558). สถิติการจดทะเบียน สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559, จาก https://www.dbd.go.th/

กัลยา วนิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่9). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์. (2553). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่18). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พนิดา สัตโยภาส และคณะ. (2557). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะการประกอบการ ความสามารถทางการตลาด นวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มล้านนาของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 9(2), 1-23.

มารยาท โยทองยศ และ ปราณี สวัสดิสรรพ์. (2557). การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัย สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2557, จาก https://research.bu.ac.th/knowledge/kn46/Samplesize.pdf

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559, จาก https://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2559). พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2559, จาก https://www.dip.go.th/

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2559, จาก https://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2558). การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2558. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Abou-Moghli, A. A., & Al-Kasasbeh, M. M. (2012). Social Network and the Success of Business Start-Up. International Journal of Business and Management, 7(9), 134-140.

Acedo, F. J., & Jones, M. V. (2007). Speed of internationalization and entrepreneurial cognition: Insights and a comparison between international new ventures, exporters and domestic firms. Journal of World Business, 42(3), 236-252.

Altinay, L., Madanoglu, M., Daniele, R., & Lashley, C. (2012). The Influence of Family Tradition and Psychological Traits on Entrepreneurial Intention. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 489-499.

Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development. Journal of Business Venturing 18(1), 105-123.

Åstebro, T., & Thompson, P. (2011). Entrepreneurs, Jacks of all Trades or Hobos? Research Policy, 40(5), 637-649.

Ateljevic, I., & Doorne, S. (2000). Staying Within the Fence: Lifestyle Entrepreneurship in Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 378-392.

Ball, S. (2005). The Importance of Entrepreneurship to Hospitality, Leisure, Sport and Tourism. Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Network(May), 1-14.

Basu, A. (2004). Entrepreneurial Aspirations Among Family Business Owners: An Analysis of Ethnic Business Owners in the UK. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Reseach, 10(1/2), 12-33.

Brockhaus, R. H. (1980). Risk Taking Propensity of Entrepreneurs. Academy of Management Journal, 23(3), 509-520.

Caliendo, M., Fossen, F. M., & Kritikos, A. S. (2009). Risk Attitudes of Nascent Entrepreneurs–New Evidence from an Experimentally Validated Survey. Small Business Economics, 32(2), 153-167.

Cassar, G. (2014). Industry and Startup Experience on Entrepreneur Forecast Performance in New Firms. Journal of Business Venruring, 29(1), 137-151.

Chen, S., Su, X., & Wu, S. (2012). Need for Achievement, Education, and Entrepreneurial Risk-Taking Behavior. Social Behavior and Personality, 41(8), 1311-1318.

Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research and Evaluation, 10(7), 1-9.

Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The Role of Social and Human Capital among Nascent Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Getz, D., & Carlsen, J. (2000). Characteristics and Goals of Family and Owner-Operated Businesses in the Rural Tourism and Hospitality Sectors. Tourism Management, 20(6), 547-560.

Green, R., David, J., Dent, M., & Tyshkovsky, A. (1996). The Russian Entrepreneur: A Study of Psychological Characteristics. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 2(1), 49-58.

Gu¨rol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial Characteristics amongst University Students: Some Insights for Entrepreneurship Education and Training in Turkey. Education & Training, 48(1), 25-38.

Gupta, V. K., & York, A. S. (2008). Attitudes Toward Entrepreneurship and Small Business: Findings from a Survey of Nebraska Residents and Small Business Owners. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2(4), 348-366.

Gurel, E., Altinay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism Students' Entrepreneurial Intention. Annals of Tourism Research, 37(3), 646-669.

Hansemark, O. C. (2003). Need for Achievement, Locus of Control and the Prediction of Business Start-ups: A Longitudinal Study. Journal of Economic Psychology, 24(3), 301-319.

Jaafar, M., Abdul-Aziz, A. R., Maideen, S. A., & Mohd, S. Z. (2011). Entrepreneurship in the Tourism Industry: Issues in Developing Countries. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 827-835.

Jaafar, M., Maideen, S. A., & Mohd, S. Z. (2010). Entrepreneurial Characteristics of Small and Medium Hotel Owner-Managers. World Applied Sciences Journal, 10(Special Issue of Tourism & Hospitality), 54-62.

Josien, L. (2012). Entrepreneurial Orientation: An Empirical Study of the Risk-Propensity Dimension of Entrepreneurs. Academy of Entrepreneurship Journal, 18(1), 21-34.

Keh, H. T., Foo, M. D., & Lim, B. C. (2002). Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2), 125-148.

Koh, H. C. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A study of Hong Kong MBA students. Journal of Managerial Psychology, 11(3), 12-25.

Lee, C., Hallak, R., & Sardeshmukh, S. R. (2016). Innovation, Entrepreneurship, and Restaurant Performance: A Higher-order Structural Model. Tourism Management, 53, 215-228.

Li, L. (2008). A Review of Entrepreneurship Research Published in the Hospitality and Tourism Hospitality and Tourism Management Journals. Tourism Management, 29(5), 1013-1022.

Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Reseach, 6(6), 295-309.

Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N., & Thein, V. (1999). Factors Influencing Small Business Start-Ups: A Comparison with Previous Research. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 5(2), 48-63.

McClelland, D. (1973). The Achieving Society. Princeton, New Jersey: D Van Nostrand.

Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and Entrepreneurial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness. Journal of Business Venturing, 16(1), 51-75.

Nicholson, N., Soane, E., Fenton-O'Creevy, M., & Willman, P. (2005). Personality and Domain-Specific Risk Taking. Journal of Risk Research, 8(2), 157-176.

Okhomina, D. (2010). Entrepreneurial Orientation and Psychological Traits: The Moderating Influence of Supportive Environment. Journal of Behavioral Studies in Business, 2, 1-16.

Politis, D. (2008). Does Prior Start-up Experience Matter for Entrepreneurs’ Learning? : A Comparison Between Novice and Habitual Entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(3), 472-489.

Quan, X. (2012). Prior Experience, Social Network, and Levels of Entrepreneurial Intentions. Management Research Review, 35(10), 945-957.

Ramos-Rodríguez, A. R., Medina-Garrido, J. A., & Ruiz-Navarro, J. (2012). Determinants of Hotels and Restaurants Entrepreneurship: A Study Using GEM Data. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 579-587.

Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.

Sidek, S., & Zainol, F. A. (2011). Psychological Traits and Business Performance of Entrepreneurs in Small Construction Industry in Malaysia. International Business and Management, 2(1), 170-185.

Stokes, D., & Blackburn, R. (2002). Learning the Hard Way: The Lessons of Owner-Managers Who Have Closed Their Business. Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(1), 17-27.

Szivas, E. (2001). Entrance into Tourism Entrepreneurship: A UK Case Study. Tourism and Hospitality Research, 3(2), 163-172.

Tang, J., & Tang, Z. (2007). The Relationship of Achievement Motivation and Risk-Taking Propensity to New Venture Performance: A Test of the Moderating Effect of Entrepreneurial Munificence. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 4(4), 450-472.

Teoh, H. Y., & Fo, S. L. (1997). Moderating Effects of Tolerance for Ambiguity and Risktaking Propensity on the Role Conflict - Perceived Performance Relationship: Evidence from Singapore Entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12(1), 67-81.

Türker, M. V., & Inel, M. N. (2012). The Effect of Locus of Control Orientation on Perceived Individual Innovativeness: An Empirical Research in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 879-888.

Tyszka, T., Cie´slik, J., Domurat, A., & Macko, A. (2011). Motivation, Self-efficacy, and Risk Attitudes Among Entrepreneurs During Transition to a Market Economy. Journal of Socio-Economics, 40(2), 124-131.

Ulvenblad, P., Berggren, E., & Winborg, J. (2013). The Role of Entrepreneurship Education and Start-up Experience for handling Communication Liability of Newness. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 19(2), 187-209.

Walker, E. A., & Webster, B. J. (2007). Gender, Age and Self-Employment: Some Things Change, Some Stay the Same. Women in Management Review, 22(2), 122-135.

Witt, P. (2004). Entrepreneurs' Networks and the Success of Start-ups. Entrepreneurship & Regional Development, 16(5), 391-412.

Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence From GEM Data. Small Business Economics, 24(3), 335-350.