ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของพนักงานเทศบาลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Main Article Content

สมคิด ยาเคน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และเพื่อทราบถึงการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของพนักงานเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา โดยรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด และใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านทัศนคติในการวางแผนทางการเงิน และปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณระดับมาก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่า ปัจจัยด้านความรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินไม่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณที่ระดับนัยสำคัญ 0.5 โดยพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินส่วนบุคลเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีบางคนไม่มีการออมเงินและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอ และไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยในการวางแผนทางการเงิน แต่ทุกคนเห็นถึงความสำคัญการวางแผนทางการเงินนั้นจะช่วยให้มีเงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และทำให้มั่นใจว่าชีวิตหลังเกษียณจะมีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่าย ดังนั้นเทศบาลควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินให้พนักงาน และประชาชนทั่วไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)
Author Biography

สมคิด ยาเคน, คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Money and Banking Deparment 

Faculty of Business Administration

References

กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2561). ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอำยุประเทศไทย ปี2559. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2561. จาก

http://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20170707092742_1.pdf

กองทุนการออมแห่งชาติ. (2561). รายงานสมาชิกกองทุน. สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561. จาก

http://www.nsf.or.th/index.php

ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ และธฤตพน อู่สวัสดิ. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานเครือบริษัทหนํ่าเซียน ในเขตกรุงเทพมหานคร. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561.

จาก http://www.utccmbaonline.com/ijbr/doc/Id638-20-04-2017_07:13:04.pdf

ญาดา วัลยานนท์ และศนินันท์ สุวรรณหงษ์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิทยาการจัดการ.

เทศบาลตำบลแม่กา. (2561). รายงานอัตรากำลัง. สืบค้นวันที่ 20 มิถุนายน 2561. จาก

http://www.maekalocal.com/index.php#

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2560). บัญชีเงินฝาก. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2561. จาก

https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/savings/Pages/savingsbook.aspx

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2562. จาก

https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx

ธีรพัฒน์ มีอําพล. (2557). ความรู้ทางการเงินและพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุกรณีศึกษากลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

พรรณภา วิไลศรีอัมพร. (2552). พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า. (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิทยาการจัดการ.

พัฒนี ทองพึ่ง. (2556). การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2561. จาก

http://libdoc.dpu.ac.th/research/149795.pdf

รัชนีกร วงศ์จันทร์. (2555). การบริหารการเงินส่วนบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย.

รัฐชัย ศีลาเจริญ, พรอนงค์ บุษราตระกูล, อนิรุต พิเสฏฐศลาศัย, รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น, ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, และสุนทรี เหล่าพัดจัน. (2559). ประสิทธิผลของการให้ความรู้ต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 38(150), 149-190.

ระบบสถิติทางทะเบียน. (2561). จำนวนประชากรแยกรายอายุ. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. จาก

https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php

ศรุติ กิตติมหาชัย (2560). การศึกษาการวางแผนการใช้ชีวิต การวางแผนเรื่องการเงิน และการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะบริหารธุรกิจ.

ศีจุฑา ปอน้อย. (2555). ความรู้และทัศนคติต่อการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ.

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. (2553). การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ. กรุงเทพมหานคร : ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2536 – 2561. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2562. จาก

http://social.nesdc.go.th/SocialStat/StatBarChart_Final.aspx?reportid=1260&template=1R1C

&yeartype=M&subcatid=18

Lee, D., Arumugam, D., & Arfin, N. B. (2019). A study of factors influencing personal financial planning among young working adults in Kuala Lumpur, Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7(5S), 114-119.

Masran, M. A., & Hassan, H. H. (2017). Factors affecting retirement planning of Gen-Y workers in Klang Valley private sectors, Malaysia. International Journal of Advanced Research and Publications (IJARP), 1(4), 246-260.

Todd, J. S., & Schuyler, M. R. (2017). Retirement planning: Important factors influencing a service member's decision to prepare for retirement. (Master’s thesis of Business Administration), Naval Postgraduate School.