อิทธิพลของนวัตกรรมการบัญชีและความได้เปรียบเชิงธุรกิจที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

นิภาภัทร แสนอุบล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานทางบัญชี นวัตกรรมการบัญชี ความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน  2. ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานทางบัญชี นวัตกรรมการบัญชี นวัตกรรมการบัญชี และความได้เปรียบเชิงธุรกิจที่มีต่อการตัดสินลงทุนของนักลงทุน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 256 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า  1. ปัจจัยการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านคุณภาพข้อมูลทางการเงิน และด้านคุณภาพข้อมูลบัญชีบริหารมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรมการบัญชี  2. นวัตกรรมการบัญชีมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน 3. ความได้เปรียบเชิงธุรกิจมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

โศรยา บุตรอินทร์, วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล, และขจิต ก้อนทอง. (2557). ผลกระทบของการเรียนรู้มาตรฐาน การบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4, 33, 118- 129

Aaker, D. A., Kumar, V. & Day, G. S. (2001). Marketing Research. New York: John Wiley and Sons.

Alipour F., & Karimi, R. (2011). Mediation Role of Innovation and Knowledge Transfer in the Relationship between Learning organization and Organizational Performance. International Journal of Business and Social Science. 2, 19, 7-12.

Aurora, C. & Bacovia, G. (2009). Basic Principles of Hedge Accounting. Journal of Munich Personal RePEc Archive, 3, 1-14.

Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of accounting Research, 6, 2, 159-178.

Bhattacharya, B. (2014). Supply Chain Management in Indian Automotive Industry : Complexities , Challenges and way ahead. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC). 5, 2.

Beaver, W. H. (1968). The Information Content of Annual Earnings Announcements. Journal of Accounting Research, 6, 67-92.

Beyer, A., Cohen, D.A., Lys, T.Z., & Walther, B.R. (2010). The Financial Reporting Environment: Review of The Recent Literature. Journal of Accounting and Economics, 50, 296-343.

Black, K. (2006). Business Statistics For Contemporary Decision Making. USA: John Wiley and Son.

Bock, L. (2015). Work rules!: Insights From Inside Google That Will Transform How You live and lead. London: Hodder & Stoughton.

Bolvar-Ramos, M. T., Garcia-Morales, V. C., & Garcia-Sanchez, E. (2012). Technological Distinctive Competencies and Organizational learning: Effects on Organizational Innovation to Improve firm Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 29, 2012, 331–357.

Chamsuk, W., Fongsuwan, W., & Takala, J. (2017). The Effects of R&D and Innovation Capabilities on The Thai Automotive Industry Part’s Competitive Advantage: A SEM Approach. Management and Production Engineering Review, 8, 1, 1-8.

Chang, R.-D., & Wei, J.-T. (2011). Effects of Governance on Investment Decisions and Perceptions of Reporting Credibility. Asia Pacific Journal of Management, 28, 139-155.

Cohen, J., Holder-Webb, L., Nath, L., & Wood, D. (2011). Retail Investor’s Perceptions of the Decision-Usefulness of Economic Performance, Governance, and Corporate Social Responsibility Disclosures. Behavioral Research in Accounting, 23, 1, 109-129.

Cupic, M. (2015). Risk Management and Corporate Value. Economic Horizons Journal, 17, 3, 215–228.

Dorf, R. C. & Byers, T. H. (2008). Technology Ventures: From Idea to Enterprise. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Drucker, P.F. (1985). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review. 68, 4, 67-72

Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M., & Barvayeh, E. (2011). The Impact of Information Technology (IT) on Modern Accounting Systems. Social & Behavioral Sciences, 28,112-116

Goetzmann, W. N. (1996). An Introduction to Investment Theory. Yale School of Management, Retrieved May 10, 2019, from

http://viking.som.yale.edu/will/web_pages/will/finman540/classnotes/notes.html.

Guney, A., (2014) Role of Technology in Accounting and E-accounting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 2014, 852-855.

Hoglund, H., & Sundvik, D. (2016). Financial Reporting Quality and Outsourcing of Accounting Tasks: Evidence from Small Private Firms. Advances in Accounting, 35, 125-134.

Houcine, A. (2017). The Effect of Financial Reporting Quality on Corporate Investment Efficiency: Evidence From The Tunisian Stock Market. Research in International Business and Financial, 42 321-337.

http://nyassembly.gov/comm/Housing/2016Annual/index.pdf

Kardan, B., Salehi, M., & Abdollahi, R. (2016). The Relationship Between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Ian. Journal of Asia Business Studies: Bingley, 10, 1, 20-40.

Khowleung, P. (2005). Planning and Money Management (1st ed.). Bangkok: KTP Comp Sulting Co.

Kiron, D., Palmer, D., Phillips, A. N., & Berkman, R. (2013). The Executives Role in Social Business. MIT Sloan Management Review, 54, 4, 83-89.

Likert, R. (1932). A Technique for the measurement of Attitude. Arch. Psychol.

Marcus, M. L. (2015). Accessing vs Sourcing Knowledge: A Comparative Study of R&D Internationalization Between Emerging and Advanced Economy Firms. Journal of International Business Studies, 46, 1, 63-86.

Marius, C.D., Denisa, C.M., & Florina, B.I. (2012). Managerial Accounting- A Source of Information for An Efficient Management in SME. Social and Behavioral Sciences, 62, 521-525.

Kucukoglu, M.,T., & Pinar, R. I. (2015). Positive Influences of Green Innovation on Company Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 195, 2015, 1232-1237.

Nunnally, J. C. & I. H. Bernstein. (1994). Psychometric Theory. New York.

Qureshi, S. A., Rehman, K. u., & Hunjra, A. I. (2012). Factors Affecting Investment Decision Making of Equity Fund Managers. Wulfenia Journal, 19, 10, 280-291.

Rahab. (2012). Innovativeness Model of Small and Medium Enterprises Based on Market Orientation and Learning Orientation: Testing Moderating Effect Of Business Operation Mode. Procedia Economics and Finance. 4, 2012, 97-109

Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovation. (5th ed.). The Free Press, New York.

Rummasint, N., Srisuwannapa, C. & Rojniruttikul, N. (2014). Learning Organization Factors Affecting Innovation Management in Thai Summit Automotive Co., Ltd. Proceedings of Annual Tokyo Business Research Conference. 15 - 16 December 2014, Waseda University, Tokyo, japan, ISBN: 978-1-922069-67-2.

Sajady, H., Dastgir, M. & Nejad, H. H. (2012). Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems. International Journal of Information Science and Management. 6, 2, 49-59

Sari, R.N. & Zenita, R. (2014). The Mediating Effects of Strategic Management Accounting Information Use on the Relationship between Information literacy and Managerial Performance. Retrieved May 10, 2019, from http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/10177/1/404674.pdfics,

Shank, T., Hill, R. P., & Stang, J. (2013). Do Investors Benefit From Good Corporate Governance?, Corporate Governance. The international journal of business in society, 13, 4, 384-396.

Spence, J., & Seargeant, D. (2015). Implementing a Trustworthy Cost-accounting Model. Healthcare Financial Management, 69, 3, 84-89.

Starks, L. T. (2009). EFA Keynote Speech: Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: What Do Investors Care about? What Should Investors Care about?” The Financial Review, 44, 461-468.

Suryanto, T. (2016). Audit Delay and Its Implication for Fraudulent Financial Reporting: A Study of Companies Listed in the Indonesian Stock Exchange. European Research Studies Journal. 19, 1, 18-31.

Unctad. (2017). World Investment Report 2017. United Nation Conference on Trade and Development. Investment And The Digital Economy, 17, 1-235, Retrieved May 10, 2019, from

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

Wright, K. L. T. (2016). Financial summary. Annual Report, 3-18, Retrieved from

Zhining Wanga & Nianxin Wang. (2012). Knowledge Sharing, Innovation and Firm Performance. Expert Systems with Applications. 39(2012): 8899–8908.