ด้วย วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของวารสาร  เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร การให้บริการ กระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารตามแบบฟอร์มนี้  แบบประเมิน