การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จ ในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของ ประเทศไทย

Main Article Content

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
สุรชัย อุตมอ่าง

Abstract

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจความสำเร็จในการดำเนินงาน ผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ ความสำเร็จในการดำเนินงาน และผลกระทบของการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 จังหวัดจำนวน 400 ราย พบว่า มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จในการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs แต่ละพื้นที่จังหวัด มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำความคิด พบว่าการประกอบธุรกิจ SMEs ไม่มีความแตกต่างกันด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรม ในกระบวนการผลิต ด้านการเงินไม่มีการจัดทำบัญชี การบริหารต้นทุนและไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ

 

The management of small and medium enterprieses to achieve competitive advantages northern of Thailand

This research aims at studying the management to achieve competitive advantages, the success of business management, the impact and relationship between the management to achieve competitive advantages and the impact of management to achieve competitive advantages. From the questionnaire collected data from 400 SMEs’ entrepreneurs who run business in 9 provinces of northern of Thailand, the researcher found out that there are the management to achieve competitive advantages and the success in overall operations are in high level. Also the relationship in each type of SMEs business in each area has no different in overall of the management to achieve competitive advantages. In term of problem and obstacle arose from interviewing the thought leader, the researcher found out that to run SMEs business, there are not different in term of marketing and innovation in the manufacturing process. In term of financial matters, there are no account operating and cost management has no network of partners.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)