การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดในชุมชนยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  • องสมุห์ธนวัฒน์ เพี๊ยกเยียน พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระปลัดประพจน์ สุปภาโต
  • อุบล วุฒิพรโสภณ
คำสำคัญ: สื่อสารภาพลักษณ์, การตลาด, พัฒนาภาพลักษณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ทางการตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดในชุมชนยายชา 2) เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดในชุมชนยายชา 3) เพื่อนำเสนอการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดในชุมชนยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 ท่าน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า โดยใช้การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสำรวจความคิดเห็น  ทำการวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลการวิจัยพบว่า

  1. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ทางการตลาดของชุมชนประกอบด้วย 1) ด้านสินค้าหรือบริการที่จำหน่าย เช่น มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ มีความทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่น 2) ด้านราคาสินค้าหรือค่าบริการมีความเหมาะสมและยุติธรรม 3) ด้านสถานที่จำหน่ายและระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด กิจกรรมการสื่อสารการตลาด อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและการจัดวางสินค้า 5) ด้านการบริการ 6) ด้านการบริหารจัดการ
  2. การพัฒนาภาพลักษณ์ทางการตลาดเพื่อสร้างแรงจูงใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย 1) การโฆษณาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สื่อถึงคุณภาพ ความสวยงาม และจุดเด่นของสินค้า 2) การประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการเสนอข้อเท็จจริงเชิงบวก 3) การสื่อสารผ่านผู้ขาย พนักงานบริการทั้งหมดในตลาด และสื่อบุคคลอื่น 4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษ 5) การสื่อสารผ่านอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการออกแบบลักษณ์ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม อัตลักษณ์ของอาคาร สถานที่ การตกแต่ง บรรยากาศ ป้ายสัญลักษณ์ รวมถึงเครื่องแบบผู้ขาย ที่สื่อความหมายและสร้างความประทับใจในทิศทางที่ต้องการได้อย่างสอดคล้องกัน
  3. รูปแบบการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการตลาดต้องจัดทำเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ด้วยการกำหนด 1) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและพฤติกรรมการบริโภค 2) วัตถุประสงค์ของการสร้างภาพลักษณ์ 3) กลยุทธ์การสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารการตลาด ตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย เป็นต้น 4) กลยุทธ์การใช้สื่อ กิจกรรมและช่วงเวลาการใช้สื่อ 5) กลยุทธ์การนำเสนอสาร 6) วิธีการตรวจสอบ ประเมินผลภาพลักษณ์ตามเป้าหมายและการปรับปรุงแก้ไขในการสื่อสารภาพลักษณ์ทางการตลาด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ถาวร กนกวลีวงศ์, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพลักษณ์ของชาติ เพื่อส่งเสริม และสอดรับกับยุทธศาสตร์ 2๐ ปี. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 6๐. 256๐. หน้า 1-2.
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพมหานครฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,255๐), หน้า 5.
พรทิพย์ เย็นจะบก, ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ออฟเซ็ทครี
เอชั่น, 255๐), หน้า 2๐.
สุทธิชัย ปัญญาโรจน์, ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด, (จังหวัดพิษณุโลก:บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), หน้า ข.
เผยแพร่แล้ว
2021-09-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย