คติหิ้งพระไทใหญ่: จริยธรรมและจารีตของชาวไทใหญ่ในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

  • ประสาน เล้าอรุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำสำคัญ: พุทธศาสนา, หิ้งพระ, จริยธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางด้านจารีต และจริยธรรมทางพุทธศาสนาที่ปรากฎในวัฒนธรรมการจัดหิ้งพระภายในบ้านของชาวไทใหญ่ในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อันส่งผลกระทบต่อคติความเชื่อและค่านิยมของชาวไทใหญ่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พื้นศึกษาคือชุมชนของชาวไทใหญ่ป่ายางผาแตก หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ และบ้านเกาะทราย หมู่ 7 ตำบลแม่สาย ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยพบว่าประเด็นเรื่องจุดมุ่งหมาย องค์ประกอบและค่านิยมในการจัดหิ้งพระนั้นการจัดหิ้งพระของชาวไทยใหญ่นั้น สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการมองโลกและการให้ความหมายต่อธรรมชาติและสังคมรอบกายโดยมีการจัดลำดับความสำคัญของสรรพสิ่งรอบกายออกเป็นชั้นสูง-ต่ำ (Hierarchy) เช่นการจัดลำดับการให้ความสำคัญเป็นแบบสูง-ต่ำ อีกทั้งยังสร้างสำนึกความเป็นชาติพันธุ์ ก่อให้เกิดความรักและผูกพันในถิ่นกำเนิด เป็นการเชื่อมโยงมิติทางจิตวิญญาณของตนเองกับสิ่งที่เชื่อมั่น ศรัทธา และภูมิหลังของตนเอง ในส่วนผลการศึกษาเรื่องจารีตและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหิ้งพระและความเห็นต่อในพิธีกรรมการจัดตั้งหิ้งพระในปัจจุบันนั้นพบว่า  มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับจารีตและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องความประพฤติและแนวทางในการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหลายประการ  และการจัดตั้งหิ้งพระนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นของครอบครัวชาวพุทธเพราะถือเป็นสิ่งยึดเหยี่ยวจิตใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Kulrattanamaneeporn, C et al. (2012). Strengthening of Social Value: An Extensive Review Literature and Research Approach of Thai Values in the Future. Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture.
Chaiyotha, D. (2003). Thai Society, Culture and Customs. (2nd Ed.). Bangkok: Odeon Store.
Papichit, B. (2006). Thai Customs, Culture and Beliefs. Bangkok: Odeon Store.
Tankeaw, B. (1996). Ethics. (3rd Ed.). Bangkok: Odeon Store.
Wasi, P. (1997). Buddhist Monks and Social Awareness. Bangkok: Moh Chao Ban Publishing House.
Wangsukjai, M. (2005). Introduction to Sociology. Bangkok: Sripatum University.
Meesathan, V. (2001). Encyclopedia of Ethnic Groups: TaiYai. Nakhon Pathom. Mahidol University.
Sutthilertarun, S. (2000). Human Behaviour and Development. Bangkok: Aksornpipat.
Chandhrasoon, S. (2002). Current Thai Customs. Bangkok: Fishing Ed.
เผยแพร่แล้ว
2019-10-20
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย