เกษตรประณีต : องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

  • Thawadchai Pengpinit มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • Chavalit Sawatphol มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: เกษตรประณีต, เกษตรกรต้นแบบ, เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกษตรประณีตและการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือข่าย ในพื้นที่ 5 จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก 97 คน สนทนากลุ่ม 10 กลุ่ม ผู้เข้าร่วม 75 คน บางคนมากกว่า 1 ครั้ง และประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 205 คน ระยะเวลารวม 12 เดือน ผลการวิจัย มีดังนี้ องค์ความรู้เกษตรประณีตของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย พอเพียง ใช้พื้นที่อย่างละเอียดลออ เลี้ยงและปลูกที่กินได้  สร้างประสบการณ์ตรง และพึ่งตนเอง การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย พัฒนาแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำอย่างต่อเนื่อง และรวมกลุ่มพึ่งกันเอง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Anat, T. (2008). Applied natural agriculture: principles, concepts, techniques and practices in Thailand. 2nd Edition. Pathum Thani: National Science and Technology Development Agency.
Northeast community development project for sustainable health promotion. (2007). For our Thai land. KhonKaen: Phra Thammakhan .
Pai, S. et al. (2005). Research and development of Elaborate Agriculture 1 rai. Bangkok: Thailand Research Fund.
Prawet, W. (1991). Local wisdom and cultural and rural development operations. Bangkok: Office of the National Culture Commission.
Sustainable Community Development Foundation for Quality of Life, Khon Kaen Province. (2008). Community nurses and building a peaceful society together. Newsletter to keep up with the villagers in the Northeast, 10(2), 26.
Thawadchai, P. (2012). A Model of Delicate Farming for Local Philosophers in Agriculture in the Northeast Region. Journal of Humanities and Social Sciences, 31(5), 73-85.
Thawadchai, P. et al. (2011). Indicators Success of Sufficient Farming of Local Philosophers and Multilateral in the Northeast. SDU Research Journal Humanities and Social Sciences, 7(2), 91-103.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย