การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • Malinee Suttwet silpakorn university
คำสำคัญ: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน, การจัดการเรียนรู้, KWL Plus

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความ และแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด พบว่า ลำดับที่ 1 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ลำดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และลำดับที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์.
Department of Education Ministry of Education. (2002). Basic Education Core Curriculum B.E.2551. Bangkok: Organization for the delivery of goods and materials.
ฆนัท ธาตุทอง. (2551). การออกแบบการสอนและบูรณาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Thatthong, C. (2008). The Design and Implementation of Teaching. Bangkok: Chulalongkorn University.
จิราภรณ์ บุญณรงค์. (2554). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนปกติ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Boonnarong, J. (2011). A Comparison of Reading Comprehension Achievement of Prathomsuksa 6 Students Taught by Using KWL Technique and Convectional Method. Master's thesis Thai language teaching Silpakorn University.
ฉัตรลัดดา เกิดสุภาพ. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้จากการสอนอ่านด้วยเทคนิค PQ4R. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 3(2), 157-170.
Kedsupap, C. (2018). A Development of Reading Comprehension Achievement of Prathomsuksa 5 Students Using PQ4R Technique. Journal of MCU Buddhapanya Review, 3(2), 157-170.
ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ. (2553). ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ไทยร่มเกล้า.
Sukying, F. and Group. (2010). Art of Professional Reading. (2nd ed). Bangkok: Thai Romklao.
มาเรียม นิลพันธุ์. (2549). วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Nilaphan, M. (2006). Behavioral and Social Science Research Methods. (2nd ed). Nakhon Pathom: Silpakorn University.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2547). เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Leareiyndi, W. (2004). Techniques for learning management for professional teachers. Nakhon Pathom: Silpakorn University.
วัชรา เล่าเรียนดี. (2555). รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Leareiyndi, W. (2012). Patterns and Strategies for learning management to develop thinking skills. Nakhon Pathom: Silpakorn University.
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2545). เทคนิควิจัยด้านการอ่าน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Masertvit, S. (2002). Reading research techniques. (3nd ed). Bangkok: Kasetsart University.
สุภรัตน์ สท้านพล. (2554). การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Sthanphol, S. (2011). Using Semantic Mapping to Develop English Reading Comprehension of Mathayomsuksa 5 Students. Master project. Graduate School, Srinakharinwirot University.
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2545). 21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพ.
Munkham, S. and Munkham, O. (2002). 21 Methods of Learning Management: To Develop the Thinking Processes. Bangkok: Photo Printing Factory.
เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ม.3 เล่ม 1 หลักภาษาและการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
Vilawan, S. and Group. (2011). Basic Textbooks Thai language M.3, Book 1 Language and usage Language. Bangkok: Thai Watana Panich.
อัจฉรา แสงทับทิม. (2558). การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนอ่าน KWL PLUS ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
Saengthabthim, A. (2015). Development of Reading for main Idea in Thai language subject of Mathayomsuka 3 students by using KWL-Plus in conjunction with Cooperative learning. Master's thesis Curriculum and teaching Suan Sunandha Rajabhat University.
อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์. (2550). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและวิธีสอน). มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Phongsawat, A. (2007). The Enhancement of Reading for main Idea Abilities of fifth Grade Students Taught by KWL Plus Technique. Educational thesis Master (Courses and teaching methods). Silpakorn University.
Carr, E., and Donna Ogle. (1987). K-W-L Plus: A Strategies for Comprehension and Summarization. Journal of Reading, 626 – 631.
Rinehartet, S., S. Stahl, and L. Erickson. (1986). Some effects of summarization training on Reading and studying. Reading Research Quarterly, 36, 429.
Witherspoon, F. (1999). The Effectiveness of Met comprehension Strategy Induction Students, Reading Achievement and Met comprehension Strategy Awareness. Dissertation Abstracts International.
เผยแพร่แล้ว
2019-07-13
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย