การออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ : กรณีศึกษามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

  • Khattipong Duangsamran Silpakorn University
  • Rueanglada Punyalikhit Silpakorn University
  • Sarawuth Pintong Silpakorn University
คำสำคัญ: การออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย   ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องในการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเลือกศึกษาจาก ประเด็นยุทธศาสตร์,กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ประจำปี 2562 จาก พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    ได้มีเป้าประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  มีจริยธรรมและพร้อมใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข    และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21    โดยได้เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่มีการเรียนทางด้านการออกแบบที่อยู่ในหลักสูตรของ สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ได้แก่  1) สาขาสถาปัตยกรรม  2) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  3) สาขาออกแบบอุตสาหกรรม เนื่องด้วยนักศึกษาทั้ง 3 สาขานั้น  มีการเรียนทางด้านการออกแบบตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 – 5  โดยในการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน  2) ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่ทำให้ผู้ใช้พื้นที่นั้น ได้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน  3) ศึกษาการออกแบบพื้นที่ ที่ทำให้ผู้ใช้พื้นที่เกิดความคิดสร้างสรรค์     โดยนำปัญหาและพฤติกรรมจากผู้พื้นที่มาทำการออกแบบเป็นพื้นที่สร้างสรรค์

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-08-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย