การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • Sudathip Santanaprasit 0868160022
  • Somchai Lekcharoen มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสำคัญ: ตั๋วภาพยนตร์, แอปพลิเคชัน, ความตั้งใจซื้อ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีเคยซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันเอส เอฟ ซีนีม่าที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2561  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Chi-Square (c2) เท่ากับ 161.70 ค่า df เท่ากับ 82 ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.97 ค่า GFI เท่ากับ 0.95 ค่า AGFI เท่ากับ 0.93 ค่า CFI เท่ากับ 0.98 ค่า RMR เท่ากับ 0.04 ค่า SRMR เท่ากับ 0.03 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.05 โดยประกอบด้วย 5 ปัจจัยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ปัจจัยด้านการคุณภาพของข้อมูล ปัจจัยด้านการรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Rangsungnoen, G. (2011). Factor Analysis using SPSS and AMOS Program for Research. Bangkok: SE-ED education publishing.
Wongrattana, C. (2017). Techniques for creating research instrument: Professionaluse guidelines.Bangkok: Amorn Printing Press
Thanin, S. (2012). Research and Statistical Analysis by SPSS and AMOS. (13th ed.). Bangkok: Business R & D.
Wiratchai, N. (1999). LISREL Model: Statistical Analysis for Research. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.
Santanaprasit, S. & Pankham S. (2019). Causal Relationship Model of Purchase Intention of Movie Tickets via Application of consumer in Bangkok and Metropolitan Region. Bangkok: Rangsit University.
Thongrompo, S. (2561). SF Cinema in Transform era! Re-Structure of IT to push online sales. Bangkok: SF Corporation.
Electronic Transactions Development Agency. (2018). Behavior Survey Report Internet usage in Thailand 2018. Bangkok: Electronic Transactions Development Agency.
Electronic Transactions Development Agency. (2018). Value of e-Commerce Survey in Thailand 2018. Bangkok: Electronic Transactions Development Agency.
Pinsuk, A. (2015). Information technology acceptance, e-service quality, and marketing mix from the customer’s perspectives affecting the e-satisfaction toward e-ticket applications of users in Bangkok. Bangkok: Bangkok University.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. USA: MIS Quarterly, 13(3), 319-340.
DeLone, W.H. & McLean, E.R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. Journal of Management Information Systems, 19, 9-30.
Jin-Ho C. & Jin-Woo P. (2015). A Study on factors influencing CyberAirport usage intetion: An Incheon International Airport case study. South Korea: Korea Aerospace University.
Jöreskog, K. G. (1970). A general method for analysis of covariance structures. Oxford: Biometrika.
Kongmalai, A. & Distanon, A. (2018). Research Techniques in Technology and Innovation Management. Bangkok: Thamasart University Press. [in Thai]
Norazah, M. S. & Norbayah M. S. (2017). Flight ticket booking app on mobile devices: Examining the determinants of individual intention to use. Journal of Air transport Management 62 (2017), 146-154.
The Standard. (28 May 2018). Major Cineplex and SF Cinema City Competition in Thai Movies Theater Market. Retrieved 14 October 2018, from https://thestandard.co/major-cineplex-vs-sf-cinema/
We are social and Hootsuite. (2018). Digital in 2018 in Southeast Asia. Retrieved 14 October 2018, from https://digitalreport.wearesocial.com/
เผยแพร่แล้ว
2019-07-14
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย