รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย

  • Pratin Khanthong มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • Thanakorn Thanathanchuchot มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 2) ระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อ และระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ 4) รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย แบบของการวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านมีพฤติกรรมมาก 2) ระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยโดยสรุปในภาพรวมเฉลี่ย และทุกด้านมีระดับความสำคัญมาก 3) พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ภาพรวมเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ปานกลางกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย 4) รูปแบบการตลาดธุรกิจสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย = .778ด้านการส่งเสริมการตลาด + .704 ด้านการจัดจำหน่าย+.665 ด้านโลจิสติกส์ + .658ด้านราคา + .605ด้านผลิตภัณฑ์ +  .395 ด้านการให้บริการ +.353 ด้านกระบวนการ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรวิทย์ หินหมื่นไวย.(2555). ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาล นครนครราชสีมา. การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
Hinmuenwai, K. (2012). The Effects of Marketing Composition on Customer’s Decision Making for Selecting the Hotel in Nakhonratchasima Municipal Area. Independent Study. Master of Business Administration. Rajamangala University of Technology Isan.
จิดาภา ทัดหอม. (2558). การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Thadhom, J. (2015). Social Media Marketing, Trust and Information System Quality Affecting Products’ Purchase Decision through Facebook Live of Online Customers in Bangkok. Independent Study. Bangkok University.
บุญฤกษ์ กาญจนเทพ .(2554). ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดออนไลน์. การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
Kanjanatap, B. (2011). Marketing Mix Factors Influencing Buying Behavior in Online Market. Independent Study. Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
ภาณุพงค์ ม่วงอินทร์.(2558). ประสิทธิภาพการสื่อสารทางตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ เครื่องสำอางของผู้บริโภค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Muang-In, P. (2014). The Efficiency of Online Marketing Communication by Using Celebrities on the Influence of Consumer's Intention to buy Cosmetics. Independent Study. Bangkok University.
สุรางคณา วายุภาพ. (2559). สถิติคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
Vayupab, S. (2016). Thailand People Use Statistics the Internet through Mobile. Bangkok: Electronic transactions Development Agency (public organization).
เผยแพร่แล้ว
2019-07-19
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย