การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • Phrakhrupalad Kaweewat Mahamakut Buddhist University Srithammasokkaraj Campus
คำสำคัญ: หลักพุทธธรรม, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, ชุมชนศรีธรรมโศก 1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในกิจกรรมการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ประชากร ได้แก่ ประชาชนในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันนานๆครั้ง ส่วนการนำหลักธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประชาชนพยายามหลีกเลี่ยง และพยายามละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดี อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ในด้านการใช้พรหมวิหาร4 ในครอบครัว มีการนำไปใช้จริงในการดำเนินชีวิต และหลักศาสนาหลักฆราวาสธรรม 4 ที่ ประชาชนนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันของครอบครัวในระดับมาก คือ จาคะ ส่วนสัจจะ ขันติ และทมะ มีการนำไปใช้ค่อนข้างมาก ส่วนการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 เกี่ยวกับการวางแผนอนาคต และหลักสังคหวัตถุ 4 เกี่ยวกับการผูกใจคน มีการนำไปใช้ค่อนข้างมาก ด้านการฝึกระงับความโกรธหรือความทุกข์ แม่และพ่อจะฝึกระงับความโกรธหรือความทุกข์ ค่อนข้างมาก ส่วนลูกๆและญาติ จะมีการฝึกบ้าง ซึ่งความสามารถในการระงับความโกรธหรือความทุกข์ได้นั้น ด้านแม่และพ่อ สามารถระงับความโกรธหรือความทุกข์ได้ค่อนข้างมาก ส่วนลูกๆ และญาติ สามารถระงับความโกรธหรือความทุกข์ได้ปานกลาง ส่วนด้านลักษณะการบริโภค/อุปโภค และลักษณะการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว จะมีลักษณะค่อนข้างประหยัด

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย