พุทธวิธีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย

  • Phramaha Suppawat Thanavuddho Mahachulalongkornrajavidayalaya University
  • Phra Thanat Vaddhano Mahachulalongkornrajavidayalaya University
  • Phramaha Veeratit Varindho Mahachulalongkornrajavidayalaya University
  • Phragru sirikanchanabhiraksa Mahachulalongkornrajavidayalaya University
คำสำคัญ: พุทธวิธี, คอร์รัปชั่น, ทุนนิยม

บทคัดย่อ

สังคมไทยในอดีต มีค่านิยมยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และบ้านเมือง รักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ยอมเสียชีพยิ่งกว่าเสียสัตย์ แต่ต่อมาสังคมไทยได้ถูกครอบงำจากวัตถุนิยม และอำนาจนิยมจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้ค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนไป กลายมายึดมั่นเงินและวัตถุมากกว่าคุณธรรม กระตุ้นให้คนมีแต่ความโลภ เห็นแก่ตัวสังคมจะยกย่องแต่คนร่ำรวย ไม่ส่งเสริมคนดี เมื่อทำงานด้วยความซื่อสัตย์แล้วไม่ร่ำรวย ก็ต้องสร้างความร่ำรวยด้วยการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะเห็นผู้อื่นจำนวนมากรวยเร็วก็เพราะการทุจริตนี่เอง สังคมไทยปัจจุบันก็ดูจะเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ถ้าการทุจริตนั้นทำให้ตนเองได้ผลประโยชน์ด้วย จึงต้องรีบแก้ไขปัญหาก่อนที่จะรุกรามทำลายสังคมและประเทศไทยไปมากกว่านี้ ด้วยการมีส่วนร่วมทุกส่วนในสังคม ทำการตรวจสอบ ออกกฎระเบียบที่รัดกุมทันสมัย ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง สร้างค่านิยมส่งเสริมคนดี นำหลักธรรมมาพัฒนาจิตใจเยาวชนและประชาชนในทุกส่วน ให้รู้แจ้งและเกิดปัญญาว่า ถ้าทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องรับผลตามกฎแห่งกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างไร

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2016-08-05
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ