การปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี-คนเก่งของสังคม ในยุคปฏิรูปการศึกษา 59

  • Montakarn Choomueang Thungsong Municipality Sport School
  • Somchai Choomueang Mahachulalongkornrajavidayalaya University

บทคัดย่อ

การศึกษาไทยในอดีตเป็นระบบรวมศูนย์ (Centralization) แต่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคม และสภาพการณ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
(standard-based curriculum) โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ใช้กระบวนการที่เรียกว่า“สเต็มศึกษา” การเรียนรู้ที่บูรณา
การ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะ
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน องค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซี
ที มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่จะต้องให้ความร่วมมือ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-08-05
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ