สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

  • Panatpong Phonmook Mahamakut Buddhist University
  • Chaakkrit Podapon Mahamakut Buddhist University
คำสำคัญ: การประกันคุณภาพภายใน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 326 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวด้วย F-test (One – way ANOVA) 

         ผลการวิจัยพบว่า

         ระดับสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายของในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก

         1.ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ พบว่าโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่แตกต่างกัน คือ ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

         2.ผลการเปรียบเทียบจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบด้านพบว่า ด้านจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ปัญหาทั้ง 8 ด้าน มีจำนวน 16 ข้อ โดยได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในไว้จำนวน 26 ข้อ

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-10-13
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย