การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า

  • Sunwit Kaewmee
คำสำคัญ: อนาคตภาพ, การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า เป็นการวิจัยแบบผสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

 ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย  51 แนวโน้ม ดังนี้ 1) การนำองค์กร จำนวน 13 แนวโน้ม 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จำนวน 8 แนวโน้ม 3) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า จำนวน 5 แนวโน้ม 4 )การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จำนวน 8 แนวโน้ม 5) การมุ่งเน้นบุคลากร จำนวน 7 แนวโน้ม 6)การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ จำนวน 4 แนวโน้ม และ 7) ผลลัพธ์ จำนวน 6 แนวโน้ม

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-08-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ