การพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ยุคไทยแลนด์ 4.0

  • Samart Boonrat Lamphun Buddhist College
  • PhraKru Kovitarttwatee Mahachulalongkornrajavidayalaya University
คำสำคัญ: การพัฒนาประเทศ, เศรษฐกิจพอเพียง, ไทยแลนด์ 4.0.

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ 4.0  จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นเพื่อการดำรงชีวิตที่ลดการกอบโกยและกระหายในทรัพยากรในโลกได้ ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายและกลไกเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนประเด็นดังนี้  1) การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการและประชาชน 2) การกำหนดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัดให้มากที่สุด 3) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งในชุมชนได้อย่างอิสระ 4) การพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรกรรมให้มีคุณภาพเทียบเท่าภาคเอกชนขนาดใหญ่  5) การส่งเสริมหน่วยงานกำกับดูแลจริยธรรมทางการเงินในระดับจังหวัด และ 6) รัฐบาลจะต้องเป็นแบบอย่างและสัญลักษณ์การดำเนินงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-08-25
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ