ข่าวประกาศ

       วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  จะปรับรูปแบบการเผยแพร่ใหม่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยทำการเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเผยแพร่ผลงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ นิสิตรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านการศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน (ตั้งแต่  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2565)เป็นต้นไป)* และมีค่าความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับ ไม่เกิน 20%
         ทั้งนี้ บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
         สำหรับทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

         *สำหรับบทความที่เผยแพร่ ในช่วง 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย.2565 หากต้องการให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 3 ท่าน ให้ติดต่อกองบรรณาธิการโดยตรง
   

วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ
          แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN : 2465-5503 (Print) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : 2630-0524 (Online)

         โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559  และสำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  โดย ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) วารสารจะยุติการเผยแพร่บทความในรูปแบบเล่ม 

          ผู้ประพันธ์และผู้อ่านสามารถติดตามการเผยแพร่ผลงานได้ที่ เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/ หรือ เว็บเพจ https://www.facebook.com/journalbudpan/