ข่าวประกาศ

       วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านรัฐศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านการศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
         บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
         ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
   

วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบคือ
          แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม ISSN : 2465-5503 (Print) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN : 2630-0524 (Online)

         โดยฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559  และสำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  โดย ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562) วารสารจะยุติการเผยแพร่บทความในรูปแบบเล่ม 

          ผู้ประพันธ์และผู้อ่านสามารถติดตามการเผยแพร่ผลงานได้ที่ เว็บไซต์  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/ หรือ เว็บเพจ https://www.facebook.com/journalbudpan/