การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามแบบการเรียนของบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

Authors

  • สมชาย สุริยะไกร นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสึ่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์ระดับ 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์
  • วิชุดา รัตนเพียร รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม

Keywords:

การจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง, การเรียนการสอนบนเว็บ, การเรียนการสอบแบบปรับเหมาะ, แบบการเรียน, เภสัช, Mastery Learning, Web-Based Learning, Adaptive Instruction, Learning style, Pharmacy education

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเคือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามแบบการเรียนของบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักจัดการเรียนรู้แบบรู้แจ้งของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามแบบการเรียนของบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 3 ทดสอบผลของการใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการวิจัยการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ตามเกณฑ์การรู้แจ้งที่กำหนดไว้

คำสำคัญ: การจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง; การเรียนการสอนบนเว็บ; การเรียนการสอบแบบปรับเหมาะ; แบบการเรียน; เภสัช

 

Abstract

The purpose of this research was to develop an adaptive wcb-bascd learning model for learning style differences based on the mastery learning principle to enhance learning achievement of pharmacy student.

The research procedure was divided into 3 phases. The first phase was the study of the opinion about mastery learning principle in pharmacy education in Thailand. The second phase was the creation of adaptive web-based learning model for learning style differences based on the mastery learning principle. The third phase was the evaluation of model effectiveness by implementing the model with pharmacy students at Khon Kaen University.

The research findings reveal that the analysis of learning achievement scores showed that post-test scores were higher than pre-test scores at statistical significant level .05. Furthermore, 80% of students got at least 80% of scores which conform to defined mastery criteria of the research.

Keywords: Mastery Learning; Web-Based Learning; Adaptive Instruction, Learning style; Pharmacy education

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุริยะไกร ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., & รัตนเพียร ว. (2013). การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามแบบการเรียนของบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์. Journal of Information Science, 25(1-3), 15–32. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6701

Issue

Section

Research Article