การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด (An Analysis and Classification of Information for Tourism Development Planning at the Provincial Level)

Authors

  • Rapassit Chinnapatjeeras Khonkaen University
  • Kulthida Tuamsuk

Keywords:

สารสนเทศการท่องเที่ยว, การวางแผนการท่องเที่ยว, การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ, Tourism information, Tourism planning, Information classification

Abstract

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไป วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) เพื่อให้ได้กรอบโครงสร้างหมวดหมู่สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว และกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เอกสารที่วิเคราะห์ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับชาติ และระดับจังหวัด  มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว  รายงานสถิติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ The Travel & Tourism Competitiveness Report (2) การศึกษาผู้ใช้ (User study) ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด จำนวน 77 แห่งในประเทศไทย และ (3) การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ (Information classification) นำเอาผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตามวิธีการจัดหมวดหมู่ (Classification approach) แล้วตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยนักวิจัยด้านการท่องเที่ยว และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว ผลการวิจัยทำให้ได้สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ประกอบด้วยสารสนเทศ 2 ชุด (Domain) คือ สารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนการท่องเที่ยว ประกอบด้วยสารสนเทศ 3 หมวดใหญ่ (Class) 11 แนวคิดหลัก (Concept) และ 38 แนวคิดย่อย (Sub-concept) และสารสนเทศกระบวนการวางแผนการ ประกอบด้วยสารสนเทศ 4 กระบวนการ (Process) 16 การดำเนินการหลัก (Task) และ 20 การดำเนินการย่อย (Sub-task)

 

Abstract

This research aims to analyze and classify the information essential for tourism development planning at the provincial level.  It is a part of the research on development of ontology of information for tourism development planning which will be on the next phase.  The research methods comprised of 3 steps: (1) Document analysis – Documents related to tourism development planning and processes including the national and the provincial strategic plans for tourism, the standards for tourism promotion, the statistic reports on tourism in Thailand, and the travel & tourism competitiveness report, were analyzed in order to develop the information framework.  (2) User study – A survey research was used by sending the questionnaires to collect data from the policy analysis and planning staffs of 77 Provincial Offices of Tourism and Sports in Thailand. And (3) Information classification – The data from questionnaires were analyzed and classified using the classification approach, then checked by the researchers who specialized on tourism development and the policy analysis and planning staffs.  The research result provides a scope and structure of information for tourism development planning at provincial level which comprises of 2 domains: (1) Information for tourism planning development comprises of 3 classes, 11 concepts and 38 sub-concepts; and (2) Information for tourism planning processes comprises of 4 processes 16 tasks and 20 sub-tasks.

Downloads

Published

2016-09-15

How to Cite

Chinnapatjeeras, R., & Tuamsuk, K. (2016). การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด (An Analysis and Classification of Information for Tourism Development Planning at the Provincial Level). Journal of Information Science Research and Practice, 34(2). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/66895

Issue

Section

Research Article