เควนติน เบลค : ชีวิตกับการวาดภาพประกอบ

Authors

  • ชมนาด บุญอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

เควนดิน เบลค, นักวาดภาพประกอบ, การส่งเสริมการอ่าน, วรรณกรรมสำหรับเด็ก

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในโลกยุคที่วัฒนธรรมการดู (Visual Culture) กำลังเติบโต ภาพประกอบเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นสำหรับหนังสือสำหรับเด็กเนื่องจากต้องเป็น "สื่อการดู" ที่แข่งขันกับสื่อโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ เควนติน เบลค เจ้าของรางวัล Hans Christian Andersen Award for Illustration ซึ่งทำงานทั้งในฐานระผู้สอนและนักวาดภาพประกอบอิสระ ประสบความสำเร็จในการยกระดับศิลปะแขนงนี้ บทความนี้กล่าวถึงประวัติของเบลค การวาดภาพประกอบสำหรับเด็ก เอกลักษณ์ในการวาดภาพของเบลค เกียรติยศด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children's Laureate) การเป็นนักวาดภาพประกอบในดวงใจของนักอ่านเยาวชน และอาชีพนักวาดภาพประกอบ

คำสำคัญ : เควนดิน เบลค; นักวาดภาพประกอบ; การส่งเสริมการอ่าน; วรรณกรรมสำหรับเด็ก

 

Abstract

According to the contemparary world of "Visual Culture,’’ illustration had increasingly been crucial to books for children, as they need to compete with other easy-to-access visual medias like television and electronics medias. This article introduce children's books illustration as an art form, which Quentin Blake, the first Children’s Laureate of England, had been trying to promote throughout his life. The article presents the importance of children’ ร books illustration, Blake’s biography, his work, the distinguished character of his work, his accomplishment as the first Children's Laureate, his success as beloved children’s books illustrator and children’s books illustrator as a career.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุญอารีย์ ช. (2013). เควนติน เบลค : ชีวิตกับการวาดภาพประกอบ. Journal of Information Science Research and Practice - ISSN XXXX-XXXX (Online), 27(1-3), 123–135. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6688

Issue

Section

Research Article