ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น

  • กนกวรรณ สุขแสงรัตน์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์แระสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฃอนแก่น
  • ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Keywords: ระบบสารสนเทศ, การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ, Information system, Government fiscal management

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) และเพื่อทราบความต้องการและข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐ ในส่วนของระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

ผลการศึกษาพบว่า สำนักงานฯ ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินได้เอง จึงควรปรับปรุงหรือหาทางเลือกให้นหน่วยงานสามารถดำเนินการนำเข้าข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการประมวลผลของระบบ GFMIS ยังไม่สามารถรองรับความต้องการใช้งานและการทำงานของหน่วยงานได้ทั้งหมด อีกทั้งระบบมีข้อด้อยในการออกแบบรายงานการเงิน ทำให้การตรรวจสอบรายงานการเงินเป็นไปด้วยความากลำาก นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานฯ ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า สำนักงานฯ ได้มีการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ แต่การนำระบบการเงินการคลังภาครัฐมาใช้ไม่ได้มีการทำการศึกษา ถึงปัญหาและผลที่จะเกินขึ้นก่อนที่จะนำมาปรับใช้จริง ทำให้ระบบเกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย และกรมบัญชีกลางควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารจากส่วนกลางกับส่วนจังหวัด

คำสำคัญ : ระบบสารสนเทศ; การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

 

Abstract

This study was conducted to investigate the problems and needs in the use of government fiscal management information system (GFMIS), in the part of budgeting payable account system of Khon Kaen provincial social development and human security office.

The results indicated that the local office could not upload account payable items at the office and it could not make any corrections after inputting the datas. And it was found that the GFMIS could not meet the users and organization needs. The output of the GFMIS had limitation in the financial statement and the financial report forms. Therefore, the system was difficult เท auditing the financial report. Moreover, it was found that the system operators lacked skills in accounting and analyzing the financial reports. The information technology and communication used in GFMIS have been prepared for transmitting via internet. However, before the system were put in operation, the study on problems and results of the system had not been conducted. This resulted in a lot of problems. Therefore, the Comptroller General’s Department should develop technology and telecommunication to link the provincial system to the central one.

Keywords : Information system; Government fiscal management

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
สุขแสงรัตน์ก., & ศิริโชติภ. (1). ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. Journal of Information Science, 27(1-3), 70-78. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681
Section
Research Article