พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Authors

  • กันยารัตน์ เควียเซ่น
  • ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
  • มาลี กาบมาลา
  • สมาน ลอยฟ้า
  • สมเพ็ชร จุลลบุดดี
  • เพ็ญพันธ์ เพชรศร

Abstract

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในการเรียนในรายวิชาต่างๆและในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4  ปีการศึกษา 2553 จำนวน  507 คน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในการเรียนในรายวิชาต่างๆ  พบว่า ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำงานที่อาจารย์มอบหมาย  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมค้นหาเกือบทุกครั้ง (ร้อยละ 59.95) และทรัพยากรที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บ่อย ได้แก่ เพื่อนที่เรียนด้วยกัน (ร้อยละ 43.69) และหนังสือในห้องสมุด (ร้อยละ 38.25)  สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่คำนึงในการประเมินสารสนเทศที่ค้นหาได้เกือบทุกครั้ง ได้แก่ การมีบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงของแหล่งข้อมูล (ร้อยละ 26.94) ส่วนการค้นข้อมูลในเว็บ ได้แก่ ความทันสมัยของเว็บไซต์ และความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 26.46 และ 23.54 ตามลำดับ)  สำหรับ วิธีการที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บ่อยขณะที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้างาน คือ การวางแผนการค้นคว้าทั้งหมดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ 43.69)  และในกระบวนการค้นคว้า สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายาก คือ การกำหนดหัวข้อ (ร้อยละ 48.79) 2) พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในชีวิตประจำวัน พบว่า  หัวข้อที่นักศึกษาส่วนใหญ่ค้นคว้าข้อมูลในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามากที่สุด คือ ข่าว / เหตุการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 14.98 ) ในการค้นหาข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมค้นหาเกือบทุกครั้ง (ร้อยละ 53.16)   สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่คำนึงถึงบ่อย เมื่อพบแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในเว็บ คือ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูล และความทันสมัยของเว็บไซต์ (ร้อยละ 39.08 และ 38.83 ตามลำดับ) ในกระบวนการค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน สิ่งที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ายาก คือ การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่พบ (ร้อยละ 39.08)

How to Cite

เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส., & เพชรศร เ. (2013). พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. Journal of Information Science Research and Practice, 30(3). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423

Issue

Section

Research Article