พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย

Authors

  • กุลธิดา ท้วมสุข
  • วัชรี เพ็ชรวงษ์

Abstract

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสำหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย มทร. โดยใช้วิธีการสำรวจและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย มีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายงานประเมินตนเองของ มทร. ระหว่างปี 2551 – 2553 จำนวน 336 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 330 ฉบับ (ร้อยละ 98.21) ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก 1) พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัย พบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศในกระบวนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยนิยมใช้แหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้คือตำรา บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ ส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และมักขอความช่วยเหลือในการทำวิจัยโดยการสื่อสารทาง e-mail 2) การเผยแพร่ผลงานวิจัย พบว่า การเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์วิชาการส่วนใหญ่จัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับเต็ม  ส่วนการเผยแพร่ในรูปแบบไม่เป็นทางการพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ และการเผยแพร่ในรูปแบบแบ่งปันข้อมูล พบว่า มีการมอบงานวิจัยให้กับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์และมอบให้กับห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศต่างๆ

How to Cite

ท้วมสุข ก., & เพ็ชรวงษ์ ว. (2013). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย. Journal of Information Science Research and Practice, 30(3). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422

Issue

Section

Research Article