การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548

Authors

  • จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิ ชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมาน ลอยฟ้า รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิ ชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิ ชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชมนาด บุญอารีย์ อาจารย์ กลุ่มวิ ชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ขนิษฐา จิตแสง อาจารย์ กลุ่มวิ ชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์, ผู้ใช้บัณฑิตสาขาสนเทศศาสตร์, ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต, ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต, Graduates in Information Science, Employers in Information Science, Employers’ satisfactions, Employers’ expectations

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2545-2548 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 2 ประเภท คือ แบบสอบถามกับประชากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิต จำนวน 72 คน ใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้นร้อยละ 72.22 และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในหน่วยงานที่บัณฑิตทำงานอยู่ และคาดว่าจะมีบัณฑิตทำงานในอนาคต จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฏาคม 2553 ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Mean = 4.00) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพนักสารสนเทศ (Mean = 3.94) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Mean = 3.78) ด้านคุณลักษณะ/ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ (Mean = 3.76) และด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน (Mean = 3.53) มีเพียงด้านเดียว คือ ความรู้ด้านเนื้อหาวิชาชีพที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (Mean = 3.32) จุดอ่อนของบัณฑิต คือ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ความมั่นใจในตนเองและการกล้าแสดงออก ด้านความรู้ ความสามารถที่ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง ได้แก่ ความรู้ด้านการให้บริการเชิงรุก ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพกับการทำงาน ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และความซื่อสัตย์ สุจริต

คำสำคัญ: บัณฑิตสาขาสารสนเทศศาสตร์; ผู้ใช้บัณฑิตสาขาสนเทศศาสตร์; ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต; ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต

 

Abstract

This study aimed to evaluate employers’ satisfactions and expectations on the performances ofgraduates of the years 2 002 to 2 005 in Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences,Khon Kaen University. Qualitative research method was used. Data was collected by using two tools _questionnaires and indepth-interviews. From July to November 2 010 the questionnaires were sent to 72  the graduates’ employers, of which 72.22% was returned. From 19 to 23 July 2 010 Indepth-interviewswere used with 10 selected executive managers of the organizations where the graduates are working orexpected to work in the future. The study found that the employers were satisfied at highest level with thegraduates competencies in the following areas:_ moral and ethic ( \bar{X} = 4.00), information professional ethic( \bar{X} = 3 .94), personal relationship and responsibility skill ( = 3 .78), characteristic/ability in professionalperformance ( \bar{X} = 3 .76), and basic knowledge and ability in working ( \bar{X} = 3 .54) . The only one aspect whichwas ranked at modulate level was knowledge of professional content ( \bar{X} = 3 .32). The graduates hadweaknesses on the use of English communication skill and the self confidence skill. The expected competenciessuggested by the employers included the knowledge of proactive service, the ability to apply professionalknowledge in working, English communication skills, team working ,and honesty.

Keywords: Graduates in Information Science, Employers in Information Science ; Employers’ satisfactions; Employers’ expectations

Downloads

How to Cite

ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช., & จิตแสง ข. (2013). การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. Journal of Information Science Research and Practice, 28(2), 1–16. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337

Issue

Section

Research Article