ประสิทธิผลของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ต่อการปฏิบัติงาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548-2552

Authors

  • จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง อาจารย์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มาลี กาบมาลา รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Information Science Curriculum, Khon Kaen University

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ในด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนื้อหาวิชาจำนวนวิชาจำนวนหน่วยกิต และประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อนำลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มประชากรคือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548-2552 ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนื้อหารายวิชาจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต และประโยชน์ต่อการทำงานมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มความเข้มแข็งของหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสมัยใหม่ การวิจัย และใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Research-based Teaching and Learning ควรปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชาให้มีความทันสมัย

คำสำคัญ: หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Abstract

The study aims to determine the effectiveness of Khon Kaen University’s Information Sciencecurriculum regarding; objectives of the program, course contents, numbers of courses offered, numbers ofcredited and usefulness. Questionnaires, as a tool to collect data, were contributed to graduates of academicyear 2005-2009. The results of the study showed that postgraduates are satisfied with the course offered,however, more in English language, information technology, new management and research are suggestedsome courses contents should be revised.

Keywords: Information Science Curriculum; Khon Kaen University

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ไชยกำบัง จ., & กาบมาลา ม. (2013). ประสิทธิผลของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ต่อการปฏิบัติงาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548-2552. Journal of Information Science, 29(1), 55–66. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6134

Issue

Section

Research Article